Kalendář akcí

Týdny u Broučků

 Zápis z týdne od 2.3. do 6.3.2020

V pondělí jsme nakrmili zvířátka, uvařili jsme čaj a poté jsme i s dětma s Petrklíče jeli objednaným autobusem na celodenní výlet do Kutné Hory. Navštívili jsme GASK a zde jsme si prohlédli interaktivní výstavu věnovanou životu a dílu Jiřího Trnky. Prohlédli jsme si jeho obrazy, ilustrace, objekty i sochy a pěkně jsme si pohráli v interaktivní dílně plné motivů z Trnkových pohádek. ( Zahrada, Alenka v říši divů apod. )  

V úterý jsme se pozdravili v ranním kruhu a zamysleli jsme se nad typickými znaky nového měsíce - března. Naučili jsme se novou básničku o březnu a seznamovali jsme se s číslem 3 ( čísla před ním, za ním apod.). Dopoledne jsme se šli projít podél Radotínského potoka. Během odpočinku jsme si přečetli příběh o tom, jak voní vzduch. Odpoledne jsme rozvíjeli vizuomotoriku a zrakovou diferenciaci ( rozlišování zrcadlově otočeného obrázku v řadě ). Den jsme zakončili volnou hrou.  

Ve středu jsme si připravili těsto na palačinky a v ranním kruhu jsme si zopakovali básničku " Březen ". Zavzpomínali jsme na podělní výstavu Jiřího Trnky a dopoledne jsme malovali vodovými barvami náměty z výstavy. Během odpočinku jsme si přečetli příběh o světlu. Odpoledne mladší děti procvičovaly vedení čáry a dráhu, starší děti rozvíjely matematickou představivost ( zápis počtu obrázků tečkami a naopak dokreslení obrázků dle počtu teček ).  

Ve čtvrtek jsme se v ranním kruhu naučili druhou sloku písničky " Voláme jaro " a vasvětlili jsme si, co znamená slovo "Zahálet ". Provedli jsme krátká pohybová a dechová cvičení a dopoledne jsme pracovali na záhoncích ( setba semínek, cibulek, kypření půdy ). Během odpočinku jsme si přečetli příběh o stromech a odpoledne jsme si připravili těsto a upekli jsme si indiánský chleba. Věnovali jsme se také rytmizaci a rozkladu slov na slabiky.  

V pátek po celé dopoledne probíhal ve Stodůlkách kurz bruslení pod dohledem zkušených instruktorů. Během odpočinku jsme četli zknížky " Zahrada " Jířího Trnky ( reflexe výstavy z GASK v Kutné Hoře ). Odpoledne jsme vyčistili kotce našich zvířátek. Na závěr dne jsme si zahráli fotbal, hokejbal a volně jsme si hráli.

Zápis od 24.2 do 28.2.

V pondělí jsme v ranním kruhu otevřeli pytel plný překvapení a přečetli jsme si masopustní popletený dopis. Povídali jsme si o masopustu a o maskách, které k masopustu patří. Při muzikoterapii s Lenkou jsme si zopakovali masopustní básničky a písničky a poté jsme pracovali na výzdobě naší zahrádky na masopustní slavnost. Odpoledne jsme se věnovali obrázkovému čtení a hledali jsme rozdíly na obrázcích. Procvičovali jsme si základní matematické dovednosti při počítání koláčů a den jsme zakončili volnou hrou a angličtinou s Davidem.  

V úterý jsme připravovali masopustní hostinu a smažili jsme koblížky. Dopoledne jsme oslavili Masopust  s kamarády s Petrklíče. Zpivali jsme masopustní písničky, hráli jsme pohybovou hru " Medvěd " a pohřbili jsme basu. Během odpočinku jsme si četli o tom, jak je moře hluboké a při následné diskusi jsme si procvičovali aktivní i pasivní slovní zásobu. Procvičovali jsme pojmy větší, největší, prostřední atd. Den jsme zakončili volnou hrou.

  Ve středu jsme zavzpomínali na včerejší slavnost a povídali jsme si o půstu a Popeleční středě. Dopoledne jsme šli na procházku k řece, kde jsme pozorovali pupeny a první jarní rostliny. Během odpočinku jsme si četli příběh o koloběhu vody a poté jsme procvičovalí zrakovou diferenciaci ( vyhledávání písmene S a jeho vybarvování, vedení šikmé čáry ) . Den jsme zakončili angličtinou s Davidem a volnou hrou.  

Ve čtvrtek jsme v ranním kruhu pozdravili sluníčko a poté jsme vyrazili na celodenní výlet nejprve vlakem do Holyně, odkud jsme prošli Prokopským údolím do Hlubočep. Cestou jsme lezli po skalkách, hrali jsme si s lanem, s aerobee a na pirátskou loď. Po návratu do školky jsme nakrmili naše zvířátka, zahráli jsme si fotbal a volně jsme si hráli.  

V pátek dopoledne jsme byli na další lekci bruslení pod dohledem zkušených instruktorů. Po obědě jsme si odpočinuli a poté i pohráli u našich kamarádů v Petrklíči. Na zahradě jsme si formou hry procvičili pojmy vpravo, vlevo, dopředu, dozadu. S dřevěných kostek a přírodnin jsme stavěli domy a město. Den jsme zakončili volnou hrou.

Zápis z týdne od 10.2. do 14.2.

V pondělí jsme hráli pexeso a hledali jsme zvířátka na obrázcích podle popisu. Procvičili jsme si pojmy nad, pod, za, před atd. a při muzikoterapii s Lenkou jsme si pohráli s rytmem a doprovázeli jsme různé pohyby hrou na hudební nástroje. Pohráli jsme si také s pamětí při hře s šuplíčky. Během odpočinku jsme si přečetli pohádku o zlatovlásce a odpoledne proběhla i hodina angličtiny s rodilým mluvčím.  

V úterý jsme prováděli nové dechové cvičení a naučili jsme se novou básničku na únor. Také jsme poznávali písmena a čísla v textu. Dopoledne jsme šli na vycházku po okolí školky. Odpoledne jsme procvičovali pojmy vpravo - vlevo, čísla a zrakové i sluchové rozlišování. Den jsme zakončili volnou hrou.  

Ve středu jsme kreslili bílé sněhuláky bílou pestelkou na černou čtvrtku. V ranním kruhu jsme se naučili další sloku grónské písničky a povídali jsme si o počasí a také o masopustu. Zahráli jsme si pohybovou hru " Šašek řekl ". Během dne jsme vyráběli masopustní klobouky ( polepení čtvrtky kousky látky dle vlastní představy ). Zápis z týdne od 10.2. do 14.2.Odpoledne jsme procvičovali zrakové rozlišování ( hledání shodné řady obrázků a jejich označení ). Volně jsme si hráli.  

V čtvrtek jsme se ráno postarali o naše zvířátka a poté jsme šli na celodenní výlet do Lochkova. Zahráli jsme si fotbal na místním hřišti, zaházeli jsme si s aerobee a vystoupili jsme na Slavičí kopec. Hráli jsme hry s lanem a překonávali jsme přírodní překážky ( klády nad potůčkem ). Po návratu do školky jsme stavěli město z kostek a volně jsme si hráli ( bahnoviště ).  

V pátek dopoledne jsme jeli do Stodůlek na další lekci bruslení pod dohledem zkušených instruktorů. Po návratu do školky jsme si volně hráli. Během odpočinku jsme četli " O chytré kmotře lišce " a poté jsme malovali srdíčka pro rodiče. Pracovali jsme s obrázky a hledali jsme první a poslední písmeno. Hravě jsme rýmovali a vymýšleli jsme si vlastní slova k rýmům. Na závěr dne jsme hráli fotbal a volně jsme si hráli. 

 

Zápis z týdne od 27.1. do 31.1.

  V pondělí jsme ráno jsme připravili třísky a rozdělali jsme oheň v kamnech i v ohništi na zahradě. V ranním kruhu jsme se pozdravili písničkou i básničkou, vybubnovali jsme na bubínku svoji aktuální náladu a poté jsme si povídali o zážitcích z uplynulého víkendu. Vyzkoušeli jsme si pantomimu a při muzikoterapii s Lenkou jsme pracovali s rytmem, naučili jsme se písničku o vrabčáčkovi a došlo i na písničku na přání. Na zahradě jsme hráli hry s lanem - podbíhání, přeskakování atd. Odpoledne jsme četli z knížky " Co je to za hovínko ", hráli jsme lacross a volně jsme si hráli.   V úterý jsme si v ranním kruhu zaspívali písničku " Já jsem tu " a hledali jsme rozdíly na obrázcích. Dopoledne jsme byli na vycházce u řeky, kde jsme si hráli s rozmanitými přírodninami. Před obědem jsme pečovali o zahradu a zasypávali jsme rozbahněná místa štěpkou. Odpoledne jsme nahlédli do obrázkového čtení, hráli jsme hry s lanem a pracovali jsme s kladívkem ( stavba rakety - zatloukání hřebíků ).   Ve čtvrtek jsme ráno nakrmili zvířátka a uvařili jsme čaj. Během celodenního výletu na Kosoř jsme jezdili na koníkovi, hráli jsme na schovávanou a hazeli jsme si s aerobee. Po obědě jsme se skrze Velký háj a Klapici vrátili zpět do školky a cestou jsme si hráli s přírodninami a využívali jsme lesní terén k pohybovým cvičením. Po návratu do školky jsme hráli lacross, fotbal a volně jsme si hráli.   V pátek jsme ráno obkreslovali různé předměty, hledali jsme shodné dvojice a rozdíly. V ranním kruhu jsme si přečetli dopis od dráčka Fráčka, poznali jsme nové breptadlo ( kup- puk ) a dávali jsme si popletené hádanky. Hráli jsme lacross a zadělávali  a rozvalovali jsme těsto, ze kterého jsme posléze připravili k obědu taštičky plněné marmeládou. Odpoledne jsme četli příběhy " O Kvakovi a Žbluňkovi ", kreslili jsme létající domeček a volně jsme si hráli. 

Zápis z týdne od 20.1. do 24.1.

V pondělí ráno jsme skládali podle plánu stavbu s kostek a hráli jsme si s kameny. Nakrmili jsme morčátka i ptáčky na zahradě a v ranním kruhu jsme si zopakovali dny v týdnu a vyprávěli jsme si zážitky z uplynulého víkendu. Zahráli jsme si na mimozemšťany při rozkládání slov na písmenka včetně vlastního jména. Při muzikoterapii s Lenkou jsme si zahráli na kapelu a vyzkoušeli jsme si roli dirigenta. Odpoledne jsme hráli pozemní hokej a volně jsme si hráli.   V úterý jsme se pozdravili v ranním kruhu , zahráli jsme si paměťovou hru a dopoledne jsme se šli podívat k řece na zamrzlé břehy. Odpoledne jsme v rámci individuální práce napodobovali geometrické tvary a pojmenovávali jsme tvary. Zahráli jsme si hru na bludiště a volně jsme si hráli.   Ve středu jsme si v ranním kruhu zahráli hru na ježka a veverku. Zopakovali jsme si roční období . Dopoledne jsme šli do knihovny , kde jsme si prohlíželi vybrané knížky. Hráli jsme si se slovy a dávali jsme si hádanky. Během odpočinku jsme nahlédli do obrázkového čtení, četli jsme také " Budhovy pohádky ". Odpoledne jsme připravili jablíčka na jablečný závin a probíhala angličtina pro děti s rodilým mluvčím. Odpoledne jsme si volně hráli a stavěli jsme papírový domeček.   Ve čtvrtek jsme v ranním kruhu pozdravili slunce i sebe navzájem a poté jsme jeli na celodenní výlet do Třebotova, na Sulavu a do Černošic. Cestou jsme hráli dovednostní hry, hráli jsme si na " Titanic " na kládách v lese, šplhali jsme do kopce. K obědu jsme si upekli špekáčky na ohni a po návratu do školky jsme hráli fotbal, pozemní hokej a volně jsme si hráli.   V pátek jsme jeli na stadión ve Stodůlkách bruslit. Děti se pod dohledem zkušených instruktorů hravou formou věnovaly nácviku techniky bruslení. Poobědvali jsme v Petrklíči a navštívili jsme naše kamarády z vnitřní školky. Odpoledne jsme hráli lacross, hokej a vařili jsme v zahradní kuchyňce. Na zavěr dne jsme měli možnost se podívat, jak se řežou a brousí polodrahokamy ( acháty ).

LEDEN – týden od 13. 1. do 17. 1. 2020

V pondělím ranním zastavení děti opečovaly zvířátka, vyměnily jim vodu. Pracovaly se šroubováky. Prostřednictvím stavebnice rozvíjely jemnou motoriku. V komunitním kruhu vyprávěly zážitky z víkendu, zopakovaly si básničky a písničky - „Já jsem tu“, „Já dám ti ruku svou“. Zopakovaly si dny v týdnu. Volně si hrály s lanem, zahrály si pohybovou hru na bublinu a honičku na ježka. Louskaly oříšky k mlsání. Po obědě odpočívaly při čtení pohádek, stavěly z kaply. Při individuální práci rozvíjely sluchové a hmatové vnímání, podle hmatu poznávaly věci schované v pytlíku.

V úterý ráno děti pomáhaly se štípáním dřeva a jeho navozením do domečku. V ranním kroužku jsme se vzájemně pozdravili, zopakovali básničku o lednu a rytmizaci rozvíjeli jejím vytleskáním na slabiky. Slovo „Leden“ rozkládali na hlásky, které slyšíme (sluchová analýza). Při flétně se Broučci učili první sloku nové písničky „Studánka“. Dopoledne jsme se vydali na vycházku do lesa, cestou jsme určovali tvary v okolí a upevňovali pravolevou orientaci. Během odpočinku jsme se zaposlouchali do příběhu o empatii z knihy „Ferda v tom zase lítá“ s průběžnou reflexí textu formou otázek i volné diskuze. Předčtenářské dovednosti rozvíjeli při malovaných básničkách. Individuální práci jsme věnovali určování počtu obrázků a jejich vymalování, spojovačkou podle čísel nakreslili rybu. Procvičili jsme si pojmy více x méně, první x poslední. Společně jsme vytvořili koláž měsíce ledna.

Ve středu jsme navozili dřevo k ohništi a rozdělali v něm oheň, který jsme během dopoledne udržovali. V ranním kroužku jsme se naladili na přítomný okamžik prostřednictvím jógového dechového cvičení a sdělili si aktuální pocity. Zopakovali si první sloku písničky „Studánka“ a učili se druhou. V návaznosti na písničku jsme vytvořili obrázky zamrzlé studánky za pomoci svíčky a modré vodové barvy. Uložili jsme betlém do depozitu a poklízeli zahrádku po Vánocích. Odpočívali jsme při naslouchání příběhu o odvaze („Ferda v tom zase lítá“) a zaujaly nás pohádky z celého světa z knížky „Strom pohádek“. Nezapomněli jsme na obrázkové čtení. Odpoledne jsme si zreflektovali zážitky z dneška, grafomotoriku rozvíjeli při omalovánce měsíce ledna – zopakovali jsme si typické znaky měsíce, pojmenovávali barvy.

Ve čtvrtek jsme se vypravili na celodenní výlet do Centra výtvarného umění DOX, kde jsme navštívili výstavu Petra Síse s názvem „O létání a jiných snech“. Absolvovali jsme zajímavý program s průvodkyní, jehož tématem byla zejména odvaha tvořit, snít, posouvat hranice lidského poznání, důležitost svobody, její ztráta a hledání.

V pátek jsme autobusem odjeli na zimní stadion, kde měly děti lekci bruslení s instruktory. Po návratu do školky si Broučci volně hráli – kluci kutili pod tújí, holky vařily v blátivé kuchyňce. Odpoledne jsme si četli indiánské pohádky a obrázkové básničky. Děti pracovaly s logicem, rozvíjely zrakové vnímání a matematické představy (kimova hra). Po zbytek dne si volně hrály na zahrádce.

 
 
Zápis týdne od 6.1. do 10.1.
 
 
  V podělí jsme se ráno postarali o naše zvířátka po vánočních svátcích. V ranním kruhu jsme věnovali svátku Tří Králů a vyprávěli jsme si příběh o putování za hvězdou Betlémskou. Dopoledne jsme skládali rozmanitá puzzle a rozvíjeli jsme zrakové rozlišování. Odpoledne jsme si hráli v blátovišti, stavěli jsme si vlastní domečky( práce s metrem a pilkou ) a volně jsme si hráli.
 V útery jsme dopoledne prozkoumávali okolí řeky Berounky v zimě. Po odpočinke a čtení pohádek jsme pokračovali ve stavbě domečků, hráli jsme si v blátovišti a volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme se v ranním kruhu seznámili s novým měsícem lednem a určovali jsme jeho typické znaky nad obrazovou předlohou. Během dne jsme vyráběli kvrdlačky ze špiček vánočních stromků, pracovali jsme s nožíky a smirkovým papírem. Odpoledne se část dětí věnovala angličtině a ostatní si volně hrály.
  Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet do Slivence a  Chuchelského háje.  Na lesním hřišti jsme si zacvičili na hrazdě, kladině i překážkové dráze. Zaházeli jsme si s aerobee a pohoupali jsme se na velké houpačce. Během výletu jsme navštívili lesní Zoo a po návratu do školky jsme se věnovali volné hře.
  V pátek dopoledne jsme byli na první lekci bruslení pod dohledem zkušených instruktorů. Během odpočinku jsme četli z knížky " Chaloupka na vršku " a také obrázkové čtení. Procvičili jsme oko i ruku při obrázkovém cvičení a odpoledne jsme zaopatřili naše zvířátka. Poté jsme hráli fotbal a volně jsme si hráli.

 

 
Zápis z týdne od 16.12. do 20.12.
 
  V podělí děti v ranním zastavení třídily obrázky podle barev a rozvíjely zrakovou paměť při ukládání obrázků na barevná políčka. V ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu a zopakovali jsme si dny v týdnu. Dopoledne jsme šli do kostela, kde jsme si zaspívali koledy a připravili jsme si vánoční program pro rodiče. Během odpočinku jsme četli 14, 15 a 16 ctý andělský dopis. Odpoledne jsme malovali hvězdy a přidávali jsme postavičky do našeho zahradního betléma.
  V úterý jsme v ranním kruhu provedli za doprovodu bubnů dupací pochod zahradou. Dopoledne jsme šli k řece a na zpáteční cestě jsme nakoupili materiál na středeční tvoření. Během odpočinku jsme četli vánoční pohádky a obrázkové čtení. Odpoledne jsme si vyrobili každý svého skřítka a pojmenovali jsme ho dle vlastních představ. Komletovali jsme dárky pro rodiče a volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme si zopakovali koledy a básničky do kostela a zahráli jsme si na rytmické nástroje. Přečetli jsme si 18 ctý andělský dopis a poté jsme komletovali dárky pro rodiče. Odpoledne jsme vyráběli vánoční svícny a den jsme uzavřeli vánočním představením pro rodiče v radotínském kostele.
  Ve čtvrtek jsme v ranním kruhu pozdravili slunce a následoval celodenní výlet do lesa nad Radotínem. Vystoupili jsme na Klapici a cestou jsme hráli pohybové hry, zpívali jsme koledy a vánoční písničky. Po návratu do školky jsme hráli fotbal a kreslili jsme dle vlastní představivosti.
  V pátek jsme rozdělali oheň a s Lenkou jsme si u něj zaspívali koledy. Zahráli jsme si na rozmanité hudební nástroje. Dopoledne jsme uklízeli zahradu a po odpočinku jsme dokončili stavbu zahradního betléma. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
 
 

 

 

PROSINEC – týden od 9. 12. do 13. 12. 2019

Druhý prosincový týden jsme pokračovali v přípravách na Vánoce a v adventním těšení se. V pondělí jsme procvičili grafomotoriku malováním vánočního stromku a ozdobiček na tabuli a hned potom se sešli v ranním kroužku, kde jsme si zopakovali básničky a písničky k vystoupení v kostele, zahráli si pohybové hry na zajíce a na vrbu, vyprávěli si zážitky z víkendu. Společně s kamarády z Petrklíče jsme zapálili 2. adventní svíčku a za zpívání koled ukázali cestu do betléma zatoulaným ovečkám. Našli jsme další andělské dopisy, které jsme si během odpočinku přečetli a odpoledne vybarvili dle vlastních představ hrnečky pro Dorinku a Vincenta, jejichž cestu adventem společně s Andělkou sledujeme a kterým pomáháme.

V úterý jsme si v ranním kroužku povídali a zamýšleli se nad „pomocí“ – o jejím dávání i o tom, že každý z nás si ji potřebuje od druhých také vzít… Pomohli jsme Ambrožovi spočítat úly a jejich počet zapsali číslicí anebo tečkami. Po svačince jsme se vydali na procházku do lázní a užili si sluníčka, které nás dopoledne provázelo. Po obědě jsme jsme se zaposlouchali do pokračování „Příběhů vánočního zvonku“, přečetli si obrázkovou pohádku a vymalovali úvodní prosincovou stránku do Deníku divočiny. Rozbalili si už 10. adventní pytlíček a na chvojí připnuli 10. kolíček.

Ve středu jsme Dorotce a Vincentovi při flétně zazpívali písničku „Moje malé světýlko“, aby jim svítilo na cestu lesem, a vánoční koledy pro dobrou náladu. Domeček i zahrádku jsme rozvoněli pečením perníčků. Stali se z nás pekaři, kteří rozváleli těsto a trpělivě vykrajovali rozličné tvary. Pečení nás moc bavilo, užili jsme si ho a pár perníčků si odpoledne i ozdobili.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na Malou Stranu, odkud jsme přes Karlův most doputovali na vánoční výstavu do Betlémské kaple. Prohlídli jsme si různorodé betlémy a sledovali zručnou práci řezbáře, cínaře, skláře.

V pátek jsme si rozdělali oheň, u kterého jsme zpívali a hráli na hudební nástroje. Povídali si o sv. Lucii a v návaznosti na tradici s ní spojenou se pustili do předvánočního úklidu blátivé kuchyňky a staveniště pod tújí. Práce nám šla pěkně od ruky, vydrhli jsme umyvadlo i hrnce, zametli a vše krásně urovnali.

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

Ve středu 18. 12. od 16:00 vás srdečně zveme na tradiční předvánoční setkání v kostele, kam ze zahrádky s dětmi přijdeme a budeme se na vás moc těšit.

Ve čtvrtek 19. 12. pojedeme na celodenní výlet na Klapici. Sraz ve školce bude do 9:00, v 9:13 nám jede bus č. 246 ze zastávky Prvomájová. Návrat do školky okolo půl třetí. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití, vhodné oblečení.

 

 Zápis z týdne od 2.12. do 6.12.

 
  V pondělí jsme v ranním kruhu připoměli uplynulý víkend a povídali jsme si o Adventu ( proč a co je Advent ). Otevřeli jsme první andělský adventní dopis a dozvěděli jsme se, jak se Dorotka a Vincent vydali na cestu. Zahájili jsme stavbu betléma na zahradě a přivítali jsme kamarády z Petrklíče, s nimiž jsme zapálili první adventní svíčku na adventním věnci a zaspívali jsme si vánoční koledy. Odpoledne jsme se podívali do adventního kalendáře a strávili jsme u Petrklíčků voňavé odpoledne společně s maminkami.   V úterý jsme se pozdravili v ranním kruhu a otevřeli jsme druhý andělský dopis. Dozvěděli jsme se, jak Dorotka a Vincent putovali lesem. Složili jsme puzzle, na němž bylo přání na cestu od Andělky a povídali jsme si o tom, co bychom popřáli na cestu my. Dopoledne jsme šli na výlet k řece a nakoupili jsme hrnky pro výrobu dárků pro rodiče. Po návratu do školky jsme si přečetli třetí andělský dopis o zimních hrátkách. Odpoledne jsme vyráběli svícny na adventní spirálu ( stříhání, lepení ). Den jsme uzavřeli volnou hrou.   Ve středu jsme dokončovali práci z předešlého dne ( svícny ) a v ranním kruhu jsme si zopakovali pravdla chování k sobě navzájem a pravidla péče o hmyzí domeček. Dopoledne jsme zapálili své svícny i svíčky na adventní spirále, zaspívali jsme si koledy a při četbě čtvrtého adventního dopisu jsme si připoměli příběh o sv. Barboře. Odpoledne jsme vyráběli dárky pro rodiče ( malování hrnků podle vlastní fantazie ). Den jsme zakončili volnou hrou.   Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet na Kosoř. Lesem jsme došli na vyhlídku nad Černou roklí a přečetli jsme si pátý andělský dopis. Provedli jsme též krátkou řízenou relaxaci na téma " Vnitřní světlo, které pomáhá proti strachu, který můžeme mít v sobě. Po návratu do školky jsme otevřeli pytlíčky od Mikuláše a volně jsme si hráli.   V pátek jsme kreslili anděly, čerty i Mikuláše uhlím a v ranním kruhu jsme prováděli rozmanitá pohybovo- rytmická cvičení v rámci ranní muzikoterapie s Lenkou. V šestém andělském dopise jsme se dočetli o čertovi, který potřeboval pomoc. Do našeho zahradního betléma jsme vložili první figurky oslíka a volka a také jsme pracovali v džungli. Odpoledne jsme si zahráli fotbal, postarali jsme se o naše zvířátka a dokončovali jsme výrobu našich vánočních dárků. Týden jsme uzavřeli volnou hrou. 

týden od 25.11. do 29.11.2019

 
V pondělí jsme ráno rozvíjeli hmatové vnímání při hře " Zajíc v pytli ". Také jsme přiřazovali správný stín ke správnému obrázku. V ranním kruhu jsme pozdravili sluníčko a seznámili jsme se s příběhem o sv. Kateřině. Dopoledne jsme příběh výtvarně ztvárnili příběh kombinovanou technikou ( lepení, stříhání, malování ) , vizualizovali jsme každý část příběhu a nakonec jsme jej společně složili dohromady ( komix ). Odpoledne jsme vyráběli přáníčka a motali jsme svíčky z vosku. Den jsme zakončili volnou hrou.
  V úterý  jsme v ranním kruhu po společném pozdravení zamysleli u společně vytvořeného obrazu nad sv. Kateřinou. Popovídali jsme si o významu slova " Patron ". Zopakovali jsme si písničky na vánoční představení a naučili jsme se novou koledu " Pásli ovce ..". Dopoledne jsme šli do lesa sbírat přírodniny pro výzdobu na vánoční jarmark. Odpoledne po odpočinku jsme připravovali a balili výrobky na jarmark a pocvičili jsme grafomotoriku při vybarvování písmen dle předlohy.
  Ve středu dopoledne jsme připravili vše potřebné na jarmark a přivítali jsme návštěvu našich kamarádů z Petrklíče, naše rodiče i prarodiče. Společně jsme zpívali koledy, zavěšovali jsme přáníčka na strom splněných přání a pomáhali jsme při prodeji našich výrobků na jarmarku. Po odpočinku jsme pokračovali v zahradní slavnosti a za zpěvu koled jsme rozsvítili vánoční strom. Na závěr dne jsme shlédli pohádku od Helenky.
  Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet na Kosoř. Po svačině na louce následovali individuální projížďky na koni a volná hra. Po obědě jsme se lesem pod Velkým hájem vraceli zpět do školky. Cestou jsme pozorovali stopy zvířat, divočáků a vrcholně podzimní přírodu.
  Pátek jsme zahájili hrabáním spadaného listí a úklidem na zahradě. V ranním kruhu jsme se pozdravili písničkou a pohybovou hrou. Zaspívali jsme si písničky na přání. Dopoledne jsme vyráběli vánoční ozdoby dle vlastních představ a poslední lekcí jsme zakončili kurz plavání. Odpoledne jsme při individuální práci rozvíjeli zrakové vnímání, opečovali jsme naše zvířátka a volně jsme si hráli.

 

 

LISTOPAD – týden od 18. 11. do 22. 11. 2019

Tento týden jsme se věnovali přípravám na advent, vánoční jarmark a „Strom splněných přání“, který nás čeká již příští týden. Vytvořili jsme pozvánky pro prarodiče, vyrobili adventní věnec z přírodnin, které jsme během úterního výletu do lesa nasbírali, oříšky nasypali do skleniček a zalili medem k prodeji na jarmark, připravili potřebné věci na betlém. Zpívali jsme písničky známé, učili se nové k vánočnímu vystoupení v kostele. Povídali si o tradici adventu i o významu věnce. Vyjadřovali náladu zpěvem, dramatizovali básničku „Kmotra? Copak?“

V pondělí jsme navštívili výstavu v Koruně, ve čtvrtek si užili den ve Slavičím údolí, kde jsme pozorovali stopy zvířat, vyráběli ozdobné proutky, hráli s aerobee, váleli sudy i si povídali o sv. Kateřině, v pátek jsme trénovali své plavecké dovednosti.

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

Ve středu 27. 11. vás všechny zveme na vánoční jarmark a „Strom splněných přání“, který na zahradě společně ozdobíme a rozsvítíme. 

Ve čtvrtek 28. 11. vyrazíme za koníkem na Kosoř. Odjezd bude v 9:19 ze stanice Otínská, sraz ve školce do 9:00. S sebou pití, svačinu, oblečení dle aktuálního počasí, helmičku. Oběd u Evy zajištěn. Návrat do školky okolo 14:30.

 

Zápis týdne od 11.11. do 15.11.2019

Na svatého Martina, kouřilo se z komína.
Za komínem meluzína, kvílí, skučí – přijde zima.
Pak se nebe zamračilo, náhle bylo všude bílo.
Svatý Martin na svém koni, bílé mraky nebem honí. 
V pondělí jsme zatopili v kamnech a v ranním kruhu jsme se přivítali básničkou o Martinovi, kterou jsme ztvárnili pohybem. Vyráběli jsme meče pro Martina a uspořádali jsme svatomartinské závody  koní. Na závěr her jsme hledali na zahradě překvapení od Martina. Odpoledne jsme rozvíjeli matematickou představivost. Počítali jsme a přiřazovali jsme správný počet čísel. Den jsme zakončili volnou hrou a hrou lacrossu.
  V úterý jsme se v ranním kruhu přivítali pohybovou říkankou " Strom ". Zopakovali jsme si písničku "Lístečku dubový " a dopoledne jsme šli na vycházku do lesa. Cestou jsme trénovali pravo - levou orientaci a všemi smysly jsme pozorovali stromy ( hmat, sluch, čich ). Během odpočinku jsme četli z knížky " Ferda a jeho mouchy ". Odpoledne jsme kreslili " Můj strom " v listopadu. Také jsme kreslili dle vlastních představ, hráli jsme lacross a volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme si navozili dřevo do domečku a zatopili jsme. V ranním kruhu jsme se pozdravili a zopakovali jsme si básničku " Strom ". Zacvičili jsme si jógu a prováděli různá dechová cvičení. Dopoledne jsme vyráběli draky z papírových tašek ( práce s nůžkami, lepidlem, pastely ). Během odpočinku jsme četli " O Ferdovi " a odpoledne jsme procvičovali grafomotoriku. ( vybarvování lístečků, dráha draka, postranní smyčka ). Při práci jsme počítaly listy a poronávali množství. Na závěr dne jsme dokončovali hmyzí domeček.
  Ve čtvrtek jsme v ranním kruhu pozdravili sluníčko i sebe a vyrazili jsme na celodenní výlet. Tentokrát jsme jeli do města na výstavu Daniela Pitína " Papírová věž ", která se konala v galerii Rudolfinum. Pěkně jsme si pohráli během lektorského programu " Příběh uměleckého díla " a po procházce na Kampě jsme se vrátili do školky. Den jsme zakončili úklidem zahrady, lacrossem, volnou hrou.
  V pátek jsme den zahájili hrou. Do krabiček označených číslem jsme vkládali odpovídající počet sirek. V ranním kruhu jsme oslavili Richiho narozeniny , zaspívali jsme oslavenci písničky na přání a zahrála mu i naše kapela. Dopoledne jsme byli na další lekci plavání. Během odpoledne jsme četli o Ferdovi a jeho mouchách a také indiánské příběhy. Odpoledne jsme umístili v zahradě hmyzí domeček a pracovali a hráli jsme si s bahnem v blátovišti. Na závěr dne jsme skákali přez lano a volně jsme si hráli.

 

 

 

 Týden od 4 . 11. do 8.11. 2019

V pondělí jsme uvolňovali ruku při hře na velkém papíře " Koník pospíchá ke kováři ". V ranním kruhu jsme se přivítali po víkendu . Zaspívali jsme si písničku " O kovařikovi " a " Co je to za bláto ", dramatizovali jsme písničku " O štěňátku ". V džungli jsme si připravili materiál na výrobu svatomartinských koníků. Hráli jsme si s klacky ( kutálení, zkoušení rovnováhy na hlavě, pravé rameno, levé rameno atd.)Odpoledne jsme rozvíjeli zrakové vnímání, hledali jsme, co do řady patří a co ne a také jsme hledali slova, která slyšíme stejně, ale znamenají něco jiného.  

V úterý jsme se v ranním kruhu uvedli do nového měsíce - listopadu. Probrali jsme typické znaky měsíce a povídali jsme si o svátku sv. Martina. Dopoledne jsme vyrazili na výlet k řece ( hra s aerobee, malování klacíkem do země, sběr a poznávání listů ). Během odpočinku jsme četli z knížky " Ferda a jeho mouchy " a z legendy o sv. Martinovi. Odpoledne jsme dolepovali fotky na roční kalendář a pokoušeli jsme se v mlýnku namlít obilí, sklizené na naší zahrádce.  

Ve středu jsme si společně navozili dříví do domečku a zatopili jsme si v kamnech. Připravili jsme si těsto na pečení svatomartinských rohlíčků. V ranním kruhu jsme si zopakovali písničku "Listopad "  a rytmizovali jsme písničku o Martinovi a o Kovaříčkovi. Dopoledne jsme pracovali s těstem a pekli jsme rohlíčky. Odpoledne jsme četli o empatii ( Ferda ) , příběh " O veverce".  Také jsme louskali oříšky a volně jsme si hráli.  

Ve čtvrtek jsme nakrmili naše zvířátka a nalouskali jsme oříšky pro veverky. V ranním kruhu jsme pozdravili sluníčko a šli jsme na celodenní výlet za veverkama do Slivence. Pozorovali a krmili jsme veverky a mnoho nového jsme se o nich dozvěděli. Lesem a remízkem jsme přez Velkou  Chuchli vrátili zpět do školky. Den jsme zakončili volnou hrou a hrou v míč kopaný.  

V pátek jsme v ranním zastavení skládali domino a rozvíjeli jsme zrakovou paměť při hře. V ranním kruhu jsme si zahráli jako kapela a zopakovali jsme si básničku O sv. Martinovi a O kovaříčkovi. Následovala lekce plavání. Během odpočinku jsme si četli příběh " O malém Kořínkovi " a vyráběli jsme svatomartinské koně. Týden jsme uzavřeli volnou hrou a hrou lacrossu.

 

 

 

ŘÍJEN/LISTOPAD – týden od 29. 10. do 1. 11. 2019

Poslední říjnový týden jsme se sešli po svátečním pondělí v úterním ranním kroužku při sdílení zážitků z prodlouženého víkendu. Následně jsme vyrazili do lesa nasbírat přírodniny do našeho hmyzího domečku. Cestou jsme nejen sbírali, ale také kreslili klacíkem do země, pozorovali kapky rosy na trávě, chytali volně padající listy ze stromů a při tom všem jsme si prozpěvovali. Po obědě jsme se zaposlouchali do příběhu o studu, který prožila nová obyvatelka Emušákova, myška Miška. Mišku jsme nakreslili, o stydění si povídali a užívali si her na podzimní zahrádce.

Ve středu ráno jsme Evě pomohli navozit dřevo ke kamínkům, v nichž jsme zatopili. Nastrouhali jsme jablíčka a upekli štrůdl k odpolední svačině. V ranním kroužku jsme se pozdravili a sdělili si, jak se nám tady a teď daří. Učili jsme se již 4. sloku písničky o lístečcích, tentokráte kaštanových, kterých je kolem nás stále plno. Po celý den jsme měli milou návštěvu naší kamarádky Emičky, která nás naučila novou skupinovou hru „živé pexeso“, ve které budeme rádi pokračovat. Během dopoledne jsme pokračovali ve výrobě hmyzího domečku. Naměřili jsme si vhodnou velikost dřívek a pilkami je nařezali. Domeček jsme doplnili včera nasbíranými přírodninami. A tak už nám zbývá jen finální lepení a naše společné dílo bude hotovo. Po odpočinkovém čtení pohádek jsme vyběhli na zahradu pozorovat oblohu – povídali jsme si o tom, co nám který mrak připomíná a co všechno na obloze pluje… Na přání Emičky jsme kreslili obrázkový diktát. Pochutnali jsme si na štrůdlu, budovali tunely a mosty v blátovišti, vařili v kuchyňce.

Listy kaštanové,

všude je vás hodně.

Zemi pokrýváte,

kaštany skrýváte,

listy kaštanové.

Ve čtvrtek jsme se vypravili na celodenní výlet k Berounce spojený s návštěvou u Terezky. Odpoledne jsme si zacvičili na hřišti a nalezli poklad, který nám připravila maminka Terezky. Za pozvání na návštěvu, kterou jsme si náramně užili, moc děkujeme!

V pátek jsme si při muzikoterapii zahráli na Orffovy nástroje. Po svačině jsme se zamýšleli nad tím, co znamená pojem „dušičky“. Procházkou jsme došli na hřbitov, kde jsme zapálili svíčky u opuštěných hrobů. Po odpočinku při naslouchání čteným pohádkám jsme potrénovali jemnou motoriku při výrobě svíček, zahráli si míčové hry a nezapomněli se před víkendem postarat o morčátka.

 

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se pojedeme podívat na veverky do Slivence. Sraz ve školce bude do 9:00h., v 9:24h. nám jede bus č. 120 ze zastávky Prvomájová. S sebou si vezmeme oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, obědosvačinu a pití. Návrat do školky bude okolo půl třetí.

 

Zápisy z týdne od 21.10. do 25.10. + výlet

V pondělí jsme jsme si kladli jednootážky na velkou tabuli a obtahovali jsme tvary jedním tahem. ( list, strom atd. ). Poznávali jsme také jednotlivé stromy na naší zahradě. Dopoledne jsme dramatizovali pohádku " O štěňátku " a zahájili jsme opravu pece poblíž ohniště. Pracovali jsme s maltou a stavěli jsme skutečnou zeď z cihel. Odpoledne jsme hledali stromy podle atlasu, kreslili jsme strom a dokončili jsme opravu pícky z dopoledne.  

Po ranním pozdravení se v kruhu jsme šli na dopolední výlet do lesa. Zopakovali jsme si písničku " Lístečku dubový ", sbírali jsme přírodniny, určovali jsme druhy listů, pozorovali jsme pavučiny - jejich tvary a umístění. Během odpočinku jsme si četli z knihy  " Ferda a jeho mouchy " s následnou reflexí příběhu. Odpoledne jsme cvičili zrakové rozlišování . Také jsme krájeli jablka k sušení na křížaly, hráli jsme fotbal a volně jsme si hráli.  

Ve středu jsme se pozdravili v ranním kruhu a zopakovali jsme si týdny a roční cyklus. Pocvičili jsme sluchové rozlišování , určovali jsme hlásky slov ( koncové , prostřední ) . Zahráli jsme si kolektivní pohybovou hru " Tiše, tiše, ježek spí ". Naučili jsme se novou sloku písničky " O lístečku javorovém ". Během dopoledne i odpoledne jsme jsme vyráběli hmyzí domeček. ( práce s pilkami, vrtačkou, sekyrou, šroubovákem, dřevem, přírodninami ). Odpoledne jsme si také volně hráli na zahradě.  

Ve čtvrtek jsme si připravili čaj a vše potřebné a vyrazili jsme na výlet, tentokrát jsme se šli podívat na zbytky keltského oppida na Závisti. Vystoupili jsme v podzimní mlze na vrchol hory a pozdravili jsme sluníčko. Na akropoli jsme hledali poklad, sbírali jsme přírodniny a dali jsme si oběd. Po návratu do školky jsme zkompletovali tajemnou mapu a věnovali jsme se fotbalu a volné hře.   V pátek jsme v ranním zastavení vyráběli poletuchy, abychom si s nimi mohli hrát, házet si s nimi a chytat je do jedné ruky.

Při ranní muzikoterapii s Lenkou jsme si pohráli s rytmem a zahráli jsme si písničku na přání.  Dopoledne jsme plavali pod dohledem zkušených instruktorů. Během odpočinku jsme četli Indiánské pohádky a odpoledne následovala individuální práce s Logiccem " oko - ruka " . Uklidili jsme si zahradu, zahráli jsme si fotbal a volně jsme si hráli.  

Ve čtvrtek 31.10. půjdeme na návštěvu k Terezce. Sraz ve školce  bude do devíti hodin, s sebou si vezmeme svačinu, pití , vhodné oblečení. Oběd je zajištěn. Návrat do školky bude okolo druhé hodiny.                                                                                                                Těšíme se na Vás                                                                                                 

Broučci 

 

ŘÍJEN – týden od 14. 10. do 19. 10. 2019

 

V pondělí jsme zatopili v kamnech a kreslili jsme si dle vlastního uvážení. V ranním kruhu jsme pozdravili sluníčko, protáhli jsme tělo a poté jsme oslavili narozeniny Matěje a Filipa. Dopoledne jsme si zahráli divadlo a naučili jsme se písničku " O štěňátku ". Během odpočinku jsme četli z knížky Zahrada Jiřího Trnky. Odpoledne jsme pracovali v džungli, připravovali jsme na středu zahradní slavnost a volně jsme si hráli.

  V úterý jsme se postarali o naše morčátka a dopoledne jsme jeli na Kosoř sbírat šípky a jiné přírodniny. Cestou do školky jsme si zaspívali spoustu písniček s podzimní tématikou. Během odpočinku jsme četli z knížky " Ferda a jeho mouchy " s následnou reflexí příběhu. Odpoledne jsme pracovali s nůžkami. Vystřihávali jsme své fotky a nalepovali jsme je na roční kalendář. Pracovali jsme také s barvami, když jsme kolorovali čtvrtky papíru jako podklad pro TVP.  

Ve středu  jsme ráno nastrouhali mrkev a jablka na odpolední salát. V ranním kruhu jsme se naučili novou básničku " Říjen " a odvozovali jsme typické znaky podzimu . Naučili jsme se novou sloku písničky " Lístečku dubový ". Navštívil nás pan Ondra a ukázal nám, jak se pletou pomlázky, košíky a jiné věci z proutí. Během odpočinku jsme četli další příběh o Ferdovi a jeho mouchách. Odpoledne jsme připravili těsto na trdelníky na zahradní slavnost a volně jsme si hráli.  

Ve čtvrtek jsme po nakrmení našich zvířátek a připravě čaje v ranním kruhu pozdravili slunce. Poté jsme vyrazili na celodenní výlet na Sulavu, kde jsme si užívali prosluněného podzimního dne. Cestou jsme si hráli s přírodninami, cvičili jsme na kládách a hráli jsme si aerobee. Po návratu do školky jsme hráli fotbal a volně jsme si hráli.  

Páteční ráno jsme zasvětili muzicírování a údržbě našich hudebních nástrojů. Součástí ranního kruhu byla muzikoterapie s Lenkou, během níž jsme prováděli rozmanité pohybové rytmizace.Zaspívali jsme si písničku " Lístečku dubový " a nechyběla ani tradiční písnička na přání. Během odpočinku jsme četli Indiánské pohádky a odpoledne jsme pečovali o zahradu, hráli jsme fotbal a volně jsme si hráli.  

Ve čtvrtek 24.10. pojedeme na Závist. Sraz ve školce bude do 8 30, v 9 03 nám odjíždí bus č. 247 ze zastávky Nádraží Radotín. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití, vhodné oblečení. Návrat do školky bude okolo půl třetí.                                               Těšíme se na Vás                                                                           Broučci

 

ŘÍJEN – týden od 7. 10. do 11. 10. 2019

 

Lístečku dubový,

nepadej do vody,

vzala by tě voda,

byla by tě škoda,

lístečku dubový.

 

První říjnové pondělí jsme se hned zrána vrhli do práce – pilkami jsme odřezávali větve spadlého stromu na zahradě. V komunitním kruhu jsme se přivítali básničkou, zazpívali si písničku „Já jsem tu“ a zopakovali básničky i písničky na Havelské posvícení. Během dopoledne jsme otiskávali listy a jablíčka na látkové pytlíčky, hráli domino. Po odpočinkovém čtení pohádek děti pracovaly s logikem, kdy přiřazovaly barvy k tvarům a zároveň potrénovaly koordinaci oko – ruka. Také navlékaly korálky, což zaujalo především holky, které s ním pokračovaly i během úterního rána.

Na úterní dopolední výlet jsme se vypravili k řece za sběrem šípků k sušení. Během procházky jsme upevňovali pravolevou orientaci a všímali si proměn přírody v měsíci říjnu. Po obědě jsme se zaposlouchali do příběhu o odvaze z knihy „Ferda v tom zase lítá“ a při individuální práci u stolečků se snažili zachytit kreslením vypozorované znaky aktuálního měsíce do Deníku divočiny.

Středeční ranní kruh jsme zahájili průvodem po zahradě za doprovodu rytmických nástrojů a následně si sdělili pocity, které jsme při něm prožívali, diskutovali jsme nad tématem spolupráce, vzájemného respektu. Učili jsme se první sloku písničky „Lístečku dubový“. Po svačince jsme se pustili do výroby etiket a zdobení sklenic s brusinkovou šťávou určených k prodeji na jarmark. Dnešní příběh z knihy „Ferda v tom zase lítá“ byl o vině, nad kterou jsme se zamýšleli formou otázek. Odpoledne proběhla lekce angličtiny s Davem, které se zúčastnila část dětí, my ostatní jsme připravili svačinku, sbírali a louskali oříšky, volně si hráli na zahrádce.

Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet do Chuchelského háje. Broučci se vyřádili na dětském hřišti, sbírali jsme šípky, barevné listy a žaludy na výtvarné tvoření. Navštívili jsme místní ZOO, prohlédli si rysa, lišku, divočáky… Po návratu do školky jsme hráli fotbal, kreslili, hráli si dle vlastních představ.

Po páteční ranní muzikoterapii s Lenkou, kdy jsme si zacvičili za doprovodu hudebních nástrojů a zazpívali písničku na přání, jsme se vypravili na pravidelnou lekci plavání . Odpoledne jsme dokončovali výrobky na posvícení a připravovali džungli na podzimní slavnost – vysekávali jsme cestičky, vyráběli pruty na opékání špekáčků.

 

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

V úterý 15. 10. pojedeme na Kosoř za sběrem šípků. Sraz ve školce bude do 9:00, odjezd ze stanice Otínská v 9:19. Do školky se vrátíme na oběd.

 

 

Zápis z týdne od 9.9. do 13.9. + výlet  

V pondělí jsme rozvíjeli sluchové  i zrakové vnímání. Vyprávěli jsme si zážitky z uplynulého víkendu s pomocí obrázkových kartiček. Pojmenovávali jsme obrázky a hráli jsme paměťové hry. Také jsme si prostřednictvím hry zopakovali dny v týdnu. Během odpočinku jsme četli o kocourovi ze zahrady a došlo i na obrázkové čtení. Odpoledne jsme doplňovali osobní šanony ( jméno, obrázek postavy, titulní stránka ). Den jsme zakončili malovánim dle vlastní nálady a volnou hrou.  

V úterý jsme v ranním kruhu pozdravili slunce, prováděli jsme dechová cvičenía naučili jsme se novou básničku o měsíci září. Před obědem jsme se prošli k řece. Během odpočinku jsme si četli " Příběh o osamělosti " z knížky Ferda a jeho mouchy s následnou reflexí příběhu. Odpoledne jsme vyráběli značky a volně jsme si hráli na zahradě.  

Ve středu jsme v ranním kruhu rytmizovali za pomoci hlasů, těla i hudebních nástrojů. Povídali jsme si o pravidlech ( co děláme při odpočinku, oslovení kamaráda, naslouchání kamarádovi ). Dopoledne jsme vyráběli a zdobili ubrus a volně jsme si hráli. Po obědě jsme si přečetli " Příběh o strachu " z knížky Ferda a jeho mouchy s následnou reflexí příběhu.Odpoledne jsme vymalovali úvodní stránku Deníku divočiny - září. Den jsme zakončili volnou hrou.  

Ve čtvrtek jsme šli na výlet do lesa. Hráli jsme si s přírodninama a pozorovali jsme hmyz. Během odpočinku jsme četli " Příběh o radosti " z knihy Ferda a jeho mouchy s následnou reflexí příběhu. Odpoledne jsme kreslili do Deníku divočiny na základě dopoledního pozorování přírody. Den jsme zakončili volnou hrou.  

V pátek jsme při muzikoterapii s Lenkou zpívali veselou písničku spojenou s pohybem. Dopoledne jsme byli plavat pod dohledem zkušených instruktorů. Po obědě jsme si četli ze Zahrady Jiřího Trnky a z Medvídka Pů ( A.A.Milne ). Odpoledne jsme vyráběli okrasný nápis, postarali jsme se o naše morčátka a hráli jsme fotbal.  

Ve čtvrtek 19. září pojedeme linkou 245 v 9 02  ze zastávky Prvomájová na výlet k Davidovi. S sebou si vezmeme svačinku, vhodné oblečení,pití a kdo bude hrát na Davidově travnatém stadiónu fotbal, tak i kopačky. Oběd je zajištěn, budeme mit špagety s tuňákem.Návrat do školky bude okolo druhé hodiny. Sraz ve školce bude do 8 45 hod.                                                                      Těšíme se na Vás                                                                                             Broučci                                               

ZÁŘÍ – týden od 2. 9. do 6. 9. 2019

První týden nového školního roku se nesl v příjemné, sluníčkové náladě. Na zahrádce jsme se společně přivítali po prázdninách, seznámili se s novými Broučky, zabydleli se v domečku, vyráběli keramické značky. Zamýšleli jsme se nad tím, co každý z nás může udělat proto, abychom si čas, který spolu trávíme, užívali a bylo nám hezky. Vytváříme pravidla našeho společného bytí, která si děti podle vlastních návrhů kreslí na velkou čtvrtku. Vyrobili jsme si také tradiční narozeninový kalendář, který nás bude rokem provázet. Vypravili jsme se na první, zatím dopolední, výlety do lesa a k řece. Zahájili jsme páteční pravidelné plavání v novém radotínském bazénu. Týden jsme uzavřeli narozeninovými oslavami – Terezce a Davídkovi přejeme vše dobré a mnoho radosti na jejich cestě životem!

 

Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi,

s písničkou je veseleji, věřte kamarádi.

Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí,

proto všichni písničkou, zaplavme zem celičkou.

 

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

Ve čtvrtek 12. 9. podnikneme dopolední výlet do okolí školky. Obědvat budeme ve školce, s sebou dětem proto postačí dopolední svačinka, pití, podsedák, oblečení a obuv dle počasí.

Tento den nás od 16:00 hodin čeká třídní schůzka, na kterou vás všechny srdečně zveme!

 

 

zapis z týdne od 10.6. do 14.6. + výlet

 
 V pondělí jsme si hráli se slovy na mimozemšťany a v ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. Koš překvapení byl plný divadelních rekvizit, a tak jsme dopoledne hráli divadlo. Odpoledne jsme v rámci individuální činnosti hledali rozdíly na obrázcích, spojovali jsme dvojice obrázků podle rozmanitých parametrů. Skládali jsme popletené věty a hráli jsme si se slovy. Den jsme zakončili pozemním hokejem a volnou hrou.
  V úterý jsme si v ranním kruhu procvičili orientaci v ročních obdobích, počítali jsme měsíce v roce a dny v týdnu. Provaděli jsme dechová cvičení a dávali jsme si hádanky z Dráčka Fráčka. Dopoledne jsme se prošli k Radotínskému potoku, kde jsme poznávali stromy a kreslili křídou na cestu ( rozvoj představivosti při kreslení společného obrázku ).Po obědě jsme si přečetli příběh o představivosti a po odpočinku jsme si nakreslili úvodní stránku měsíce června do Deníku divočiny. Den jsme zakončili volnou hrou a koupáním.
  Ve středu jsme si v ranním kruhu povídali o tom, co nám dává sluníčko a proč ho potřebujeme. Prováděli jsme relaxační a dechová cvičení " Sluníčko a Země ". Zaspívali jsme si nejoblíbenější písničky z uplynulého šk. roku za doprovodu flétny. Odpoledne jsme tvořili z korálků náramky, pletli jsme na prstech a ořezávali jsme dřívka. Hráli jsme fotbal, kreslili jsme si a volně jsme si hráli.
  Čtvrtek jsme zahájili volnou hrou a kreslením. Poté jsme vyrazili na celodenní výlet k Radotínskému potoku. Pozorovali jsme přírode, koupali jsme se a brodili v potoce. V osadě Ariana jsme se pohoupali na velké houpačce. Po návratu do školky jsme posvačili, opečovali jsme zvířátka a hráli jsme si na lázně. Den jsme zakončili fotbalovým kláním a volnou hrou.
  V pátek jsme si v ranním kruhu zamuzicírovali a zaspívali s Lenkou a poté jsme vyráběli dárek pro tatínky ke dni otců ( trička s originálním dekorem ). Dopoledne jsme si k obědu ugrilovali ryby a po odpočinku, během něhož jsme si četli z knížky Zahrada příběh o mouše jsme hráli fotbal s naší exbroučicí Dorotkou, malovali jsme na průhlednou fólii a volně jsme si hráli.
 
 
Ve čtvrtek 20.6. se sejdeme ve školce do 9 00. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití a hlavně plavky, nafukovací rukávky, kruhy nebo plavecký pás, opalovací krém, čepici atd. Návrat do školky z Biotopu bude okolo půl třetí.
                                                                Těšíme se na Vás
                                                                       Broučci

 

 

ČERVEN – týden od 3. 6. do 7. 6. 2019

Červen, to je měsíc v létě,

který teplem zahřeje tě.

V červnu rostou jahody,

koupeme se u vody. 

První červnový týden děti zahájily volnou hrou, při které rozvíjely svou představivost. Také pomocí gumiček spojovaly obrázky a vznikaly tak různobarevné geometrické tvary. Následně jsme se vrhli do víru narozeninového rituálu, vytvořili slavnostní listinu pro našeho oslavence Ríšu. Během dopoledne nás navštívily děti z MŠ Všenory – vzájemně jsme se seznámili a společně tvořili na zahradě. Po odpoledním čtení jsme vytvořili červnovou stránku kalendáře pomocí nůžek, kterými jsme vystříhali jednotlivá písmena názvu měsíce, nalepili je na papír a koláž dokončili dokreslením.

V úterý jsme hned zrána společně kreslili rozkvetlou louku, zaměřili se především na vedení svislé čáry. Po ranním kruhu, ve kterém jsme se přivítali, se vydali na procházku k potoku, kde jsme pozorovali červnovou přírodu, hledali a poznávali rostliny pomocí atlasu. Sbírali jsme plody, květiny. Po návratu do školky jsme dokreslili květiny, které jsme cestou viděli, na rozkvetlou louku. Po odpočinku děti rozvíjely grafomotoriku obtahováním cest, zrakovou analýzu, pravolevou orientaci, upevňovaly prostorové pojmy nahoře/dole. Zbytek dne jsme strávili volnou hrou, vytvářením cestiček pro kuličky a cvrnkáním kuliček.

Ve středečním ranním kruhu jsme se učili novou básničku „Červen“, určovali typické znaky nového měsíce a léta za pomoci básničky a ročního kalendáře. Diskutovali jsme na téma „kamarád, kamarádství“ – co pro nás tato slova znamenají. Povídali jsme si o průběhu a významu rituálu rozloučení s předškoláky, kterým zítra projdeme. Za pomoci Zbyndi jsme nainstalovali bazén. Během dopoledne jsme vyráběli hliněné kuličky – práce s hlínou nás moc bavila a vznikla spontánní hmatová hra. Po obědě jsme si v chládku domečku odpočinuli, připravili svačinku, myli nádobí, postarali se o morčátka, koupali se v bazénu, hráli fotbal a s radostí si užívali dne.

Ve čtvrtek byl nejdůležitější dopolední náplní očekávaný rituál loučení s dětmi, které odcházejí do školy. Prožili jsme si ho naplno. Bylo teplo, hráli jsme si proto s vodou a koupali se v bazénu. Odpoledne jsme vyráběli ozvučená, okrasná dřívka (práce s nožíky, vyřezávání, malování dřívek lazurní vrstvou akrylové barvy). Nechyběl ani oblíbený fotbal a průběžná volná hra. Den pokračoval přípravou na společné přespání na zahrádce, které proběhlo v příjemné atmosféře navzdory bouřce, která se nad zahradou přehnala. Všem zúčastněným rodičům, dětem a průvodcům děkujeme za pohodový večer.

V pátek ráno jsme se společně nasnídali a volná hra pozvolna přešla v muzikoterapii s Lenkou, po které jsme rozdělali oheň a začali vařit oběd. Odpoledne jsme pokračovali ve čtení příběhů z knihy „Ferda a jeho mouchy“ a po odpočinku naglazovali naše keramické výrobky. Koupali jsme se v bazénu, zasadili afrikány, zalévali záhonky dešťovou vodou. Týden jsme zakončili jak jinka než fotbalovým zápasem a hrou v blátovišti i v kuchyňce.

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

Ve středu 12. 6. si společně s klukama užijeme holčičí den.

Ve čtvrtek 13. 6. pojedeme na výlet k Radotínskému potoku. Sraz ve školce bude do 9:00, bus č. 313 odjíždí ze zastávky Otínská v 9:17. S sebou si vezmeme odědosvačinu, pití, vhodné oblečení, plavky. Návrat do školky bude okolo půl třetí.

Těšíme se na vás, Broučci

 

zápis z týdne od 27.5. do 31.5. + program na čtvrtek

 V pondělí jsme si pohráli s magnetickými kartičkami a skládali jsme rozmanité geometrické tvary z dřívek. Společně s dendrologem panem Janečkem jsme si povídali o stromech a zasadili jsme stromy do naší zahrady. Oslavili jsme Janečkovy narozeniny , namalovali jsme oslavence a pohráli jsme si s blátem.

  V úterý jsme si v ranním kruhu zarytmizovali, zacvicili jsme si a protáhli jsme svá těla. Po dechovém cvičení jsme se šli projít do lesa. během poledního odpočinku jsme si četli pohádku " O včelce sluněnce ". Odpoledne jsme procvičili matematickou gramotnost ( zápis počtu obrázků ) a grafomotoriku. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu jsme si v ranním kruhu zaspívali písničku " O pampelišce " a rytmizovali jsme na hudební nástroje. Dopoledne jsme batikovali trička a po obědě a následném odpočinku jsme procvičovali grafomotoriku a zrakovou diferenciaci ( dokreslení druhé pol. obrázků ). Nalepovali jsme obrázky na jejich stíny ( práce s nůžkami a lepidlem ). Den jsme zakončili volnou hrou. 
  Ve čtvrtek jsme nakrmili zvířátka a poté jsme vyrazili na tradiční cyklovýlet do Černošic. Po cyklostezce podél Berounky jsme na kolech, koloběžkách a odrážedlech dojeli na pláž v Mokropsech, kde jsme si volně hráli, koupali se a také jsme vydatně poobědvali. Do školky jsme se vrátili na kolech i vlakem a po svačině jsme si zahráli fotbal.
  V pátek jsme si společně s Lenkou zamuzicírovali a zaspívali jsme si písničky na přání ( Okolo Frýdku cestička ). Šli jsme na návštěvu k Davidkovi a cestou jsme si zahráli poznávací hru ( poznávání čísel, listů stromů, místní topografie, poznávání živočichů ). Po obědě jsme se vrátili do školky, kde jsme se postarali o zahradu a zvířátka. Zahráli jsme si fotbal a volně jsme si hráli.
 
Milí rodičové,
těšíme se na Vás zítra 6.6. odpoledne od 16 00 na naší zahradě. Čeká na nás grilování, společná zábava a přespání ve stanech, v jurtě či pod širákem.
                                                   Těšíme se na Vás
                                                                             Broučci

 

Zápis týdne od 20.5. do 25.5. + výlet

V pondělí jsme ráno skládali rozmanité obrázky a zahájili jsme práci s keramickou hlínou.Vyráběli jsme pítka pro ptáčky. Předškoláci se zůčastnili průzkumu hudebních znalostí a dovedností. Vyřezali jsme si z ořechového dřeva dřeva dřívka, která jsme po nakolorování použili ke hře - posílání dřívek v kruhu do rytmu. Po odpoledním odpočinku jsme se věnovali grafomotorickým cvičením ( koordinace oko - ruka ) a popisování obrázků a volné hře.
  V úterý jsme si v ranním kruhu zopakovali písničku " O pampelišce " a sdíleli jsme zážitky z uplynulého týdne. Zahráli jsme si pantomimickou hru " Co si myslím " a dopoledne jsme šli k řece. Hrali jsme si na kládách, pozorovali jsme žáby a " stopovali " jsme je do biotopu. Po obědě jsme si četli příběh " O samotě " a diskutovali jsme nad dětským atlasem. Odpoledne jsme jsme opisovali názvy jarních kytiček ( intermodalita ), hráli jsme grafomotorické hry ( bludiště ). Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu jsme v ranním kruhu uskutečnili kolektivní pohybovou rytmizaci - hru na housenky. Naučili jsme se novou básničku " O motýlovi " a diskutovali jsme o tom, co je tým, co pro nás bylo těžké a z čeho se můžeme poučit. Vyráběli jsme housenky z plat od vajíček a posléze jsme je kolorovali akrylovými barvami. Během odpočinku jsme si četli příběh o žárlivosti z knížky " Ferda a jeho mouchy " s následou reflexí příběhu. Odpoledne jsme rozvíjeli grafomotoriku a logický úsudek ( šikmá a rovná čára, papprsky sluníčka, najít správné pokračování vřazení ). Poté jsme navlékali korálky ( jemná motorika ) a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme po ranním krmení zvířátek a volné hře jeli na návštěvu k Davidovi na Lahovský kopec. Prošli jsme " Kančí stezkou " a cestou jsme hráli pohybové hry ( letadlo ). Před obědem jsme sehráli zápas ve fotbale na místním travnatém hřišti a po obědě jsme odpočívali na zahradě a volně jsme si hráli. Po návratu do školky jsme se věnovali kreslení, fotbalu, pozemnímu hokeji a volné hře.
  Pátek jsme  zahájili v ranním kruhu muzikoterapií s Lenkou. Zopakovali jsme si písničku " O pampelišce " a zpívali jsme písničky na přání za doprovodu hudebních nástrojů. Poté jsme se vydali do lesa  za zvukem pily, protože naši přátele ze smichovské IT firmy MSD v čele s Martinem a Zbyňkem pro nás těžili dřevo na zimu. Pomáhali jsme jim a pracovali jsme  se sekyrou a pilkami. Přenášeli jsme také natěžené dřevo ke Zbyňkovu autu s vozíkem. Po zaslouženém obědě od maminek a odpoledním odpočinku jsme hráli hru " Hledání nesmyslů v lese" a volně jsme si hráli.
 
Ve čtvrtek 30.5. pojedeme na tradiční cyklovýlet do Černošic. S sebou si vezmemekola, koloběžky, odrážedla, také velkou svačinu, pítí, vhodné oblečení a samozřejmě i cyklistickou helmu! Před cílem na nás bude čekat hromada palačinek. Sraz ve školce bude do 8 50, v 9 00 vyjíždíme. Návrat do školky bude okolo půl třetí a ve čtyři hodiny budou třídní schůzky. 
                                               Těšíme se na Vás
                                                                         Broučci
 
 
 TÝDNE OD 6.5 DO 10.5. 2019
 
Maminko zlatá, maminko moje, 
nesu ti k svátku srdíčko svoje ...
 
V pondělí jsme se v ranním kruhu pozdravili písničkou " Já jsem tu " a poté jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. Učili jsme se přitom schopnosti naslouchat druhým a trpělivosti. Společně s Helenkou jsme za doprovodu hudebních nástrojů rytmizovali písničku " O berušce ", hráli jsme si s hlasem. Během dne jsme vytvářeli portrét maminky. Pracovali jsme s tuží, zapouštěli jsme potravinářské barvy do navlhčených výkresů, kreslené portréty jsme stříhali nůžkami a nalepovali na pozadí, vyjadřující pocit, který jsme měli u maminky v bříšku. Den jsme zakončili čištěním kotců našich zvířátek a volnou hrou.
  V úterý jsme se v ranním kruhu naučili novou básničku " Květen ". Zopakovali jsme si také písničku o pampelišce a po svačině jsme vyrazili na vycházku do lesa, kde jsme mimo jiné nasbírali smrkové výhonky. Během odpočinku jsme si přečetli příběh o smutku, o němž jsme si po přečtení popovídali. Do deníku divočiny jsme si nakreslili úvodní stránky května. Odpoledne jsme vyráběli sirup ze smrkových výhonků a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme ráno připravili čaj a nakrmili jsme zvířátka. Na celodenním výletě do Lochkova a Slavičího údolí jsme se věnovali dovednostní akrobacii u rybníčku a hledali jsme dvě " kešky ", ukryté v lese. Po výstupu na skalku " Dračí hřbet " jsme se vrátili do školky, kde jsme ještě tvořili u stolečků, hráli pozemní hokej a volně jsme si hráli.
  V pátek jsme oslavili Den matek.  V rámci ranní muzikoterapie jsme si zaspívali písničky na téma " Maminka " a zahráli jsme si na rozmanité hudební nástroje. Dopoledne bylo ve znamení přípravy na odpolední překvapení pro naše maminky. Dokončili jsme výrobu obrázku pro maminku, vyrobili jsme pro maminky barevnou kytičku a hlavně jarní desert zdobený jahodami a kakaovým srdíčkem. Odpoledne dětí předali svým maminkám dárky a v jurtě jim udělaly radost relaxační masáží .
 
Ve čtvrtek 16. května pojedeme na výlet na Zadní Kopaninu a k Taslarovu mlýnu. Sraz ve školce bude do 8 50, v 9 13 nám odjíždí bus č.246 ze zastávky Prvomájová . S sebou si velkou obědosvačinu, pití, vhodné oblečení. Návrat do školky bude okolo půl třetí.
                                    Těšíme se na Vás
                                                             Broučci  

 

 TÝDEN OD 29.4 DO 3.5. 2019
V pondělí jsme v ranním kruhu zavzpomínali na uplynulý víkend a povídali jsme si o svátku čarodějnic a Filipo-Jakubské noci. Dopoledne jsme vyráběli figurky čarodějnic a čarodějů ( stříhání textilu, malování, lepení ). Během odpočinku jsme si četli z Velké kočičí pohádky od Karla Čapka a posléze jsme pracovali se sešity pro předškoláky, hráli jsme fotbal a volně jsme si hráli.
  V úterý jsme si v ranním kruhu zahrálí kolektivníhru " Čáry máry fuk, ať tu není žádný kluk... Naučili jsme se novou písničku " Čarovný klíček ". Povídali jsme si o čarodějnicích , o tradici a významu ohně pro naše předky. Vyrobili jsme společně čarodějnici a hodili jsme ji do ohně. Uvařili jsme si čarodějnický oheň. Odpoledne jsme si povídali o významu dřeva, kraslili jsme čarodějnice a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme jeli na výlet na Kosoř, kde jsme oslavili šesté narozeniny naší Terezky. Dopoledne jsme se projeli na koníkovi a volně jsme si hráli. Po slavnostním obědě jsme se procházkou lesem vrátili zpět do školky a cestou jsme poznávali stromy, rostliny a živočichy okolo nás.
  V pátek jsme jeli na výlet do Malostranské besedy na výstavu Leporelo, kde jsme se seznámili s různými druhy knih a leporel. Vytvořili jsme si vlastní leporelo a po návratu do školky jsme si malovali zážitky z výstavy a skládali jsme příběhy na pokračování. Postarali jsme se o zvířátka, zahrádku a zasadili jsme brambory. Den jsme zakončili volnou hrou.
 
Ve čtvrtek 2.5. pojedeme na výlet a oslavu Terezčiných narozenin do Kosoře. Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 17 nám odjíždí bus č. 313 ze zastávky Otínská nedaleko školky. S sebou si vezmeme pouze dopolední svačinu, oběd je zajištěn. Návrat do školky bude okolo půl třetí.
                                                                         Těšíme se na Vás
                                                                                                   Broučci
DUBEN – týden od 23. 4. do 26. 4. 2019  
 

Země nás kolébá, Země nás nosí,

když máme gumáky, i když jsme bosí.

Před krokem neuhne, pořád je tady.

Na Zemi doma jsme, máme ji rádi!

Po velikonočních svátcích jsme se sešli na zahrádce v úterý, kdy jsme si v ranním kroužku povídali o našich zážitcích z předchozích dnů. Dozvěděli jsme se, že na Velikonoční pondělí měla zároveň svátek naše Země a zamýšleli se nad tím, co pro ni můžeme udělat, jaký dárek jí věnujeme. Učili jsme se novou pohybovou říkanku o Zemi a v jejím závěru naší planetě věnovali přání formou obrázků kreslených prsty na zem. A protože k nám Larysa přišla s důležitou zprávou od pana majitele zahrady, kterého velmi mrzelo, že o víkendu došlo k polámání větviček na stromcích, povídali jsme si o tom, jak se o zahradu starat a jak jejímu ničení zamezit. Po dohodnutí pravidel pro nás, ale i ostatní příchozí lidi na zahradu, jsme se vydali k řece. Nasvačili jsme se a pustili se do sběru odpadků, abychom té krásné planetě ulevili. Po obědě jsme se zaposlouchali do pohádky o samotě z knihy „Ferda a jeho mouchy“ a formou otázek příběh reflektovali. Z knihy „Slyšíš jak mluví stromy?“ jsme se dozvěděli informace o tom, zda a jak stromy poznají chlad. Po obrázkových říkankách jsme vyběhli na zahradu, kterou jsme si prošli a domluvili stanoviště, která opatříme malovanými pravidly. Návrhy jsme si připravili a pak už hurá užívat si krásného počasí a volné hry na zahrádce.

Ve středu jsme si zopakovali pohybovou říkanku ze včerejška a učili se novou písničku o pampelišce. Tu jsme zdramatizovali a zazpívali si ji také včelí řečí (dechové cvičení), přičemž jsme se pozorně snažili vnímat melodii písničky za pomoci flétny. Po kroužku jsme se nasvačili a dali se do malování pravidel chování vůči zahradě a morčátkům. Poté jsme se vydali do Petrklíče, kde nás čekal program „Host do Petrklíče“, kterým tentokrát byla mladá popová kapela. Ta nám představila své hudební nástroje a společně jsme se učili prezentovat písničku jako kapela za doprovodu tleskání a hry na rytmické nástroje. Během odpoledního odpočinku jsme se zamýšleli nad strachem prostřednictvím pohádky o Ferdovi z Emušákova. Po naslouchání pohádkám na přání dětí jsme se věnovali rozvoji grafomotoriky a vizuomotoriky (kreslení druhé poloviny obrázku motýla) a matematických představ (dokreslení zadaného počtu puntíků berušce – číslice do 6ti).

Ve čtvrtek jsme na zastávce Otínská nasedli do autobusu, který nás vyvezl na rozcestí před Kosoří. Na krásné louce jsme se nasvačili, hráli si s aerobee i podle vlastních představ. Odtud jsme se vypravili na vyhlídku na řeku Berounku a Černošice, kde jsme se naobědvali a Svatojakubskou cestou se vrátili do školky. Cestou jsme poznávali jarní kvítí za pomoci atlasu rostlin a všímali si dubnové barevné přírody. Po návratu do školky jsme se osvěžili melounem ke svačince a ponořili se do budování blátoviště, her s míčem i kreslení podle vlastní fantazie dle preferencí jednotlivých dětí.

V pátek za námi přišla Lenka a v rámci hudební dílničky jsme se seznámily s hlubokými i vysokými tóny, prozpěvovali si písničku „Pět minut v Africe“, rytmizovali na hudební nástroje. Tématem dnešního dne byl sv. Jiří – drakobijec. Kombinovanou technikou jsme vyráběli draka (stříhání, pastely, lepení). Po obědě jsme odpočívali v jurtě při naslouchání Buddhovým pohádkám. Odpoledne jsme opravovali nový pracovní stůl z palet, čistili domečky zvířátkům a neopomněli ani fotbal a volnou hru.

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

V úterý 30. 4. zůstaneme na zahrádce, oslavíme čarodějnice a společně si nad ohněm uvaříme čarodějnický oběd. 

Ve čtvrtek 2. 5. pojedeme na Kosoř, kde oslavíme Terezčiny 6. narozeniny. Sraz ve školce bude do 9:00, v 9:19 odjíždí bus ze zastávky Otínská. S sebou si vezmeme helmu na koníka a pouze dopolední svačinu, oběd nám uvaří Eva s Terezkou. Návrat do školky bude tradičně okolo půl třetí.

V pátek 3. 5. pojedeme s Broučky na krásnou interaktivní výstavu Leporelo v Malostranské besedě. Jedná se o jedinečnou výstavu pro děti, která nabízí kvalitně strávený čas mezi knížkami. Více informací se dočtete na stránkách http://www.malostranska-beseda.cz nebo http://www.galeriegud.cz.

Odchod ze školky bude v 8:30, sraz na nádraží v 8:45.

Oběd budeme mít ze školky, proto prosíme, kdo v pátek nechodí a bude čerpat náhradu, nahlaste si oběd v kanceláři.

Na celý nadcházející týden se moc těšíme!

 

Zápis z týdne od 15.4. do 18.4. + výlet

Pondělí jsme zahájili volnou hrou a spojováním číslic dle číselné řady. Vytvářeli jsme barevná vajíčka na která jsme malovali vzory tuží. Po celý den jsme pletli pomlázky a dopoledne jsme si také " zdravě zapískali " na flétničky. Naučili jsme se básničku s rytmem" Sypu , sypu máček" a " Ben, Ben, Ben ". Během odpočinku jsme četli malované čtení " Jarní příběh ". Odpoledne jsme kromě dokončování práce z dopoledne opečovali zahrádku i zvířátka.
  V uterý jsme ráno kreslili na kameny. V ranním kruhu jsme si povídali o velikonočních tradicích (žluté úterý ) a naučili jsme se novou sloku velikonoční koledy. Rytmizovali jsme básničky a procvičovali jsme sluch. Poté jsme šli  do lesa, kde jsme si všímali, co je kde žlutého. Hledali jsme a poznávali geometrické tvary . Během odpočinku jsme četli o tom, jak se potí stromy a nahlédli jsme do obrázkových říkanek. Odpoledne jsme pracovali s bludištěm a spojovačkami a den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu ráno jsme si připravili kynuté těsto. V ranním kruhu jsme si povídali o tradici " škaredé středy " a zaspívali jsme si písničky za doprovodu rytmizace na tělo, tleskání a hry na buben. Dopoledne jsme vyráběli jidášky a ovečky - pracovali jsme s těstem. Po obědě jsme si četli o Ferdovi a jeho mouchách - pohádku o smutku s následnou reflexí. Odpoledne jsme procvičovali grafomotoriku - pojmy před a za, poslední, mezi, hned atd. Vybarvovali jsme geometrické tvary předem danou bavou a volně jsme si kreslili dle fantazie. 
  Ve čtvrtek jsme připravili čaj, nakrmili jsme zvířátka a vyrazili jsme na celodenní výlet na Ostrou hranku a Klapici. Během výstupu na Klapici ( 345 m .n.m ) jsme pozorovali okolní krajinu, živočichy a všudypřítomné kolonie krásných petrklíčů. Pod vrcholem kopce jsme postavili lesní domeček a volně jsme si hráli. Po návratu do školky jsme posvačili, zahráli jsme si fotbal a den jsme zakončili volnou hrou na zahradě.
 V pátek byl státní svátek.
 
Ve čtvrtek 25. dubna pojedeme na výlet na Staňkovku a po Svatojakubské cestě se vrátíme zpět do školky. Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 17 nám odjíždí bus č. 313 ze zastávky Otínská nedaleko školky. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu, pití. Návrat do školky bude okolo půl třetí.
                                           Těšíme se na Vás
                                                    Broučci
  
 
 
DUBEN - – týden od 8. 4. do 13. 4. 2019  
 
Víte, co se v dubnu stalo?
květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, pak zas chlad
s tím musíme počítat.
 
    Pondělí jsme zahájili volnou hrou. V ranním kruhu jsme se přivítali, pozdravili jsme slunce, procvičili jsme si dny v týdnu a vyprávěli jsme si zážitky z uplynulého týdne. Seznámili jsme se s Velikonocemi ( svátky jara a znovuzrození, ožívá příroda i lidé ) a technikou otisku tempery jsme namalovali stromy, na které jsme posadili rozmanité ptáčky. ( malování, stříhání, lepení ). Odpoledne jsme pracovali s předškoláckými sešity, vyčistili jsme kotce našich zvířátek a volně jsme si hráli.
  V úterý jsme v ranním kruhu poznávali písničky podle melodie zahrané na flétnu. Naučili jsme se písničku " Jaro slaví svátek" . Povídali jsme si o jarních bylinách, o tom, k čemu slouží a jak je můžeme rozlišit. Dopoledne jsme šli k biotopu, kde jsme sbírali pampelišky, sedmikrásky a volně jsme si hráli. Po poledním odpočinku jsme v rámci individuální práce cvičili zrakovou diferenciaci - vyhledávali jsme čísla, znaky a vybarvovali jsme je. Také jsme spojovali různé části obrazků zvířat. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu jsme se  ranním kruhu naučili novou velikonoční koledu, procvičovali jsme prstíky na ruce s říkankou a hráli jsme na bubny. Dopoledne jsme vytvořili květinu ve váze ( obkreslování šablony, dekorování, lepení, práce s tuší , malování barvami). Po obědě a následném odpočinku jsme procvičovali grafomotoriku ( dolní smyčka, spirála ) a zrakové rozlišování ( vyhledávání a vybarvování čísla 2 ve spleti čísel ). Vyráběli jsme pampeliškový med a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme navštívili barrandovské filmové ateliéry. Viděli  jsme , jak se vyrábí film a prošli jsme se s lektorem mezi ateliéry. V expozici jsme si vyzkoušeli různé rekvizity a mnoho kostýmů. Po návratu do školky jsme nakrmili zvířátka i sebe, hráli jsme fotbal a volně jsme si hráli.
  V pátek jsme jeli do divadla Ponec na Žižkově rozvíjet představivost při hudbě, zpěvu a tanci. Pomocí zábavných her, příběhů a písní jsme si společně s Oranem Etkinem z New Yorku ukázali, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Odpoledne jsme pracovali v džungli ( práce s pilou, sekyrou i nožem ), opečovali jsme zvířátka před víkendem a volně jsme si hráli.
 
Hody , hody doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku,
na vrbovém proutku,
proutek se ohýbá, vajíčko
se kolíbá, proutek se zláme,
vajíčko z něj spadne,
vajíčko se odkulí,
do strýčkovy stodoly,
vajíčko křáp,
slepička kdák,
máte mi ho dát!
 
Ve čtvrtek 18. dubna pojedeme na výlet za mlokem na Ostrou hranku a do tábořiště Na Klapici. Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 13 nám odjíždí autobus č. 246 ze zastávky Prvomájová. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití a vhodné oblečení. Návrat do školky bude okolo půl třetí.
                                                       Těšíme se na Vás
                                                                Broučci
 
DUBEN - – týden od 1. 4. do 5. 4. 2019  
 
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi námi
a teď je už za horami.
Hu, hu, hu, jaro už je tu
 
Pondělní den jsme zahájili volnou hrou. Zahráli jsme si domino a v ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. V hudební dílně jsme rytmizovali básničku " Přišlo jaro do vsi ". Zahráli jsme si také na různé hudební nástroje a naučili jsme se jarní básničku " Klepu, klepu proutek malý ". Vyrobili jsme kostru Moreny a procvičili jsme si při hře s rámečky pravolevou orientaci. Odpoledne jsme si procvičili sluch i abecedu při poslechu písmen ve slovech, malovali jsme na kmeny i kameny a hráli jsme fotbal.
  V ůterý jsme v ranním kruhu procvičili dny , měsíce i roční cykly. Rytmizovali jsme básničku o zimě a jaru a rozkládali jsme slova na slabiky. Za zpěvu písniček jsme vynesli Moranu k řece  a tam jsme ji hodili do vody. Během procházky podél vody jsme navštívili zahradnictví. Při odpočinku jsme si četli " O Flandilovi ve školce" a také o tom, jak poznáme nemocné zvíře v lese. Odpoledne jsme kreslili úvodní stránku měsíce dubna do deníku Divočiny a volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme oslevili páté narozeniny Anežky narozeninovým rituálem. Na svačinu jsme si dali narozeninový dort a namalovali jsme Anežčinu postavu v životní velikosti. Odpoledne jsme zasadili osení do květináčů a zaseli jsme obilí do záhonků. V mimořádném kruhu jsme upřesnili pravidla chování vůči morčatům. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve čtvrtek jsme šli na divadelní představení Víti Marčíka " Sněhurka ". Při vycházce podél řeky jsme hledali geometrické tvary okolo nás. Při odpočinku v jurtě jsme poslouchali Budhovy a Vílí pohádky. Procvičili jsme si pravolevou orientaci a poté jsme se dobře bavili na našem Jarním zahradním jarmarku až do večera.
   Pátek jsme zahájili volnou hrou. Hledali jsme podřazené pojmy na kartičkách a při ranní muzikoterapii s Lenkou jsme si za doprovodu nástrojů zaspívali naše oblíbené písničky. Dopoledne jsme poznávali jarní květiny podle rýmovaných hádanek. Společně jsme v kruhu skládali obrázkové domino. Po obědě jsme v jurtě relaxovali při zvucích kalimby a při četbě oblíbených pohádek ( Kouzelná lucerna, Kvak a Žbluňk ). Den jsme zakončili malováním, volnou hrou a fotbalem.
 
 
Ve čtvrtek 11.4. si pojedeme prohlédnout Barrandov studio a expozici Filmpoint. Sraz ve školce bude do 8 40, v 8 59 nám odjíždí autobus ze zastávky Otínská nedaleko školky. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití a vhodné oblečení. Vstupné bude činit 70 kč. Návrat do školky bude okolo půl třetí.
 
V pátek 12.4.2019. pojedeme na hudebním workshop-kulturně vzdělávací program pro  děti vedený umělcem Oranem Etkinem, který se bude konat
dne 12.4. 2019
od 10:00 do 11:00
na adrese: Ponec, Husitská 899/24A, 130 00 Praha 3 
 
Sraz ve školce v 8:15 anebo na nádraží 8:30.
Vstupné bude činit 100 kč.  
 
                                          Těšíme se na Vás
                                                  Broučci
 
 
BŘEZEN – týden od 25. 3. do 29. 3. 2019  
 

Byla zima mezi náma, ale už je za horama.

Huš, huš, huš, zimo už se ztrať, zemi sílu vrať.

Ťuk, ťuk, ťuk, Země Matičko, chovej zrníčko.

Vstaň, vstaň, vstaň.

Slunce prosím hřej, zemi sílu dej.

I nám, nám, nám. 

První den posledního březnového týdne začal volnou hrou a grafomotorickým cvičením – „kapky z nebe padají“. V ranním komunitním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu a zopakovali pohybovou hru na žabky. Během dopoledne jsme pracovali s dekoračním materiálem, s pomocí kterého jsme vytvořili koloběh vody. Přeskakováním přes lano jsme rozvíjeli hrubou motoriku a zahráli si pohybovou hru doplněnou rytmem. Po odpoledním čtení pohádek jsme do vystřižených kapek malovali, co kapka viděla, když padala z nebe na zem jako déšť. Po svačině, kterou jsme si společně připravili, jsme s nářadím pracovali v džungli.

V úterý jsme se v ranním kroužku učili novou jarní básničku a opakovali písničky, které jsme zpívali během března. Pustili jsme se do jarní detektivky, kdy jsme na papíře zaškrtávali znaky, projevy jara, které jsme již během výletů viděli a na procházce do lesa si všímali dalších symbolů probouzející se přírody. Při odpočinku jsme naslouchali příběhu o houbách rostoucích na stromech z knihy „Slyšíš jak mluví stromy“ i pohádkám na přání dětí. Odpoledne jsme rozvíjeli grafomotoriku – nácvik horní smyčky – dráha letící včelky na kytičku. Omyli jsme květináče na zítřejší tvoření a volně si hráli.

Ve středu jsme si nad obrázkem zopakovali koloběh vody, zamýšleli se nad různými druhy vodních ploch, jejich rozmístěním na zeměkouli a množstvím vody v porovnání s pevninou. Po svačince jsme si cestou do Petrklíče společně vybrali a koupili ubrousky, kterými jsme odpoledne polepením zdobili květináče. V Petrklíči nás dopoledne čekalo setkání s pánem pocházejícím ze Sýrie, který nám svou zemi představil, naučil nás pár slovíček a krásně hrál na tamní hudební nástroje, ze kterých i děti zkoušely vyloudit pár tónů.

Ve čtvrtek jsme se vydali na celodenní výlet do Slivence a Chuchelského háje, navštívili lesní hřiště i poutní kostelík, v samoobsluze si nakoupili pár drobností. Po návratu do školky se nasvačili, hráli fotbal a užívali si zbytek odpoledne na zahrádce.

V pátek jsme si hned po ránu procvičili grafomotoriku – vlnovky, čáry. V ranním kroužku jsme pozdravili sluníčko, společně se přivítali a věnovali se hudební dílničce s Lenkou, kterou jsme zakončili písničkami na přání. Dopoledne jsme glazovali námi vyrobené keramické beránky a následně pokračovali v jarní renovaci džungle. Odpoledne jsme se společně s rodiči zapojili do brigády na zahradě a sdílený čas si náležitě a naplno užili. Všem zúčastněným rodičům velmi děkujeme za pomoc a za fajn, pohodovou atmosféru.

  

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:

V úterý společně s kamarády z Petrklíče vyneseme Moranu a definitivně se tak rozloučíme se zimou.

Ve čtvrtek 4. 4. nás v nové aule ZŠ Radotín čeká od 9:00 hod. představení Víti Marčíka – Sněhurka. Vstupné činí 90,-/dítě. Sraz ve školce bude do 8:30. Po představení se projdeme kolem řeky a do školky se vrátíme na oběd, který bude zajištěn. Odpoledne nás čeká velikonoční jarmark, na který vás všechny zveme. Těšíme se!    

  

Zápis z týdne od 18.3. do 23.3. + výlet

V pondělí jsme vyráběli beránky z keramické hlíny a pracovali jsme s keramickou hlínou. V ranním kruhu jsme přivítali básničkou a písničkou " Já dám ti ruku svou " a povídali jsme si o tom, co je rozhovor. Dopoledne jsme pracovali v džungli s pilkami, nůžkami a sekyrou a společně jsme si pohráli také s padákem. Odpoledne jsme rozvíjeli zrakovou pozornost při hledání věcí na obrázcích podle otázek. Den jsme zakončili volnou hrou.
  V úterý jsme si v ranním kruhu povídali o tom, co je hra a co je ubližování. Zopakovali jsme si pravidlo " Stop ". Dopoledne jsme vyrazili do lesa a každý si našel svůj strom, který si posléze nakreslil. Vznikla tak další stránka do deníku divočiny. Během odpočinku jsme četli pohádku o řešení konfliktů z knížky " Flandílek ve školce ". Odpoledne jsme se seznámili s číslem dvě ( kolik máme prstů na rukách, kolik máme rukou ). Zapisovali jsme čísla odpovídajícím počtem čtverečků.
  Ve středu jsme narozeninovým rituálem oslavili páté narozeniny Vesny. Dopoledne jsme pracovali na úvodní stránce deníku do divočiny. Během odpočinku jsme četli z knížek " Ferda a jeho mouchy " a " Slyšíš, jak rostou stromy ? ". Odpoledne jsmese seznámili s číslem tři a zapisovali jsme ho pomocí symbolů. Prostřednictvím smyček a spirál jsme procvičovali grafomotoriku a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do Velkého háje. Pozorovali jsme probouzející se přírodu a také kocoura na lovu. V lese jsme dělali různá pohybová cvičení. Přelézali jsme překážky a pokoušeli jsme se o akrobacii na kládách a kmenech stromů. Po návratu do školky jsme nakrmili zvířátka, zahráli jsme si fotbal a volně jsme si hráli.
  V pátek jsme si zahráli na hudební nástroje , procvičili jsme mluvidla a zaspívali jsme si písničky na přání . Vyčistili jsme kotce pro morčátka a po celý den jsme pracovali v džungli. Postavili jsme hrad, vytvářeli jsme bludiště a připravovali jsme plochu pro pódium. Odpoledne jsme četli pohádky ( Pan Sova, Kvak a Žbluňk ) a zahráli jsme si sluchovou hru "Šla babička do městečka". Den jsme zakončili volnou hrou.
 
Ve čtvrtek 28. března pojedeme na výlet do Chuchelského háje a podiváme se na lesní hřiště a ke kostelíčku na kopci. Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 17 nám odjíždí autobus ze zastávky Prvomájová nedaleko školky. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu, pití. Návrat do školky bude okolo půl třetí.
                                                  Těšíme se na Vás
                                                                           Broučci

Zápis z týdne od 11.3. do 15.3.

Pondělní den jsme zahájili grafomotorickým cvičením " Rybičky ", čili skládáním rybiček z papíru. V ranním kruhu jsme se po přivítání  a vyprávění zážitků z uplynulého víkendu věnovali muzicírování. Naučili jsme se písničku " Rybička maličká " a poté jsme si zahráli pohybovou hru " Na rybáře, pstruha a kapříka ". Dopoledne jsme společně s kroupami z nebes roztírali barvy prez igelit a pozorovali, co se na obrázku děje. Po poledním odpočinku jsme rozvíjeli zrakové a sluchové vnímání při hledání obrázků, které se rýmují. Den jsme zakončili volnou hrou.
  V úterý jsme si v ranním kruhu zopakovali básničku " Březen " a naučili jsme se novou básničku " Zimo, zimo, táhni pryč " a novou písničku  " Volám tě sluníčko " za doprovodu flétny a hudebních nástrojů. Dopoledne jsme šli k řece, kde jsme pozorovali řeku, stromy, trávu, oblohu.Po odpoledním odpočinku jsme kreslili úvodní stránky měsíce března do deníku divočiny a popovídali jsme si o " Příběhu o zvířecí škole", který jsme si četli po obědě. Po obrázkovém čtení následovala volná hra.
  Ve středu jsme si v ranním kruhu zopakovali jarní básničky a naučili jsme se novou, " Jaro je tu ". Zahráli jsme si kolektivní hru " Tající kra " a po svačině jsme se zabývali výtvarnou činností. Malovali jsme březnové kytičky na podklad namalovaný vodovými barvami. Zasadili jsmebylinky do truhlíků. Po odpoledním odpočinku jsme rozvíjeli matematické kompetence. Seznámili jsme se s číslem jedna, procvičovali jsme kolik prstů ruky odpovídá číslu. V rámci grafomotorických cvičení jsme obkreslovali tvary a kruh, určovali jsme tvary a vymalovávali jsme rozmanité tvary. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet do Chotče a k Radotínskému potoku. Zde jsme navštívili mlýn u Veselých, kde nás pan mlynář seznámil s provozem mlýna. Ukázal nám, jak se s obilí vyrábí různé druhy mouky a předvedl nám v provozu technologii vodního mlýna z dvacátých let minulého století. Na zpáteční cestě podél potoka jsme pozorovali jarní vodu a plavili jsme klacky po vodě. Ve školce jsme nakrmili zvířátka a zahráli jsme si fotbal.
  V pátek ráno jsme odjeli na závěrečnou lekci bruslení. Dobře jsme si zabruslili a po volné zábavě na ledě jsme si předali diplomy za absolvování kurzu a předali jsme perníkové medaile našim instruktorům. Po obědě jsme si četli na přání z knížky " Zahrada " od Jiřího Trnky . Procvičovali jsme zrakovou diferenciaci při hledání rozdílů mezi velkým množstvím obrázků. Odpoledne jsme pracovali v džungli, hráli jsme fotbal a volně jsme si hráli.
 
Ve čtvrtek 21. března pojedeme na výlet do Velkého háje. Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 17 nám odjíždí autobus ze zastávky Otínská nedaleko školky. S sebou si vezmeme vhodné oblečení a obuv, velkou obědosvačinua pití. Do školky se vrátíme okolo půl třetí.
                                                Těšíme se na Vás
                                                                          Broučci
 
 
Březen – týden od 4.3. do 8. 3. 
 
Týden jsme zahájili volnou hrou. Opečovali jsme záhonky a postavili jsme jarní voliéry pro naše zvířátka. V ranním kruhu jsme pozdravili sebe navzájem  a také sluníčko a posléze jsme se věnovali zpívání a hře na hudební nástroje v rámci hudební dílny s Helenkou. Dopoledne jsme vyráběli rámečky, do kterých jsme zasazovali pohledy ze zahrádky ( stříhání, pozorování lupou, kreslení, malování ). Po obědě jsme četli knížku " O zvířátkách " , hrali jsme různé pohybové hry ( bublina ) a volně jsme si hráli.
  V úterý jsme v ranním kruhu o zakončení období masopustu a tradicich s tímto obdobím souvisejících. Zahráli jsme si na bubínky, zaspívali jsme si a naučili jsme se novou říkanku. Cestou k řece jsme v knihovně vrátili vypůjčené knihy a u řeky jsme si hráli a pozorovali jsme probouzející se přírodu. Po obědě jsme si četli pohádky a malované říkanky. Individuálně jsme pracovali se spojovačkami podle čísel. Pozorovali jsme také klíčení semínek po namočení do vody. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu jsme si v ranním kruhu popovídali o popeleční středě, o měsíci březnu a také jsme rytmizovali za doprovodu hudebních nástrojů. Dopoledne jsme pracovali se štětcem a kolorovali jsme věšáčky a dřívka určené k prodeji na jarním jarmarku. Po obědě jsme četli pohádky a vymýšleli jsme pohádkové příběhy. Později jsme malovali stránky do deníku divočiny a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme byli na celodenním výletě do Zemědělského muzea, kde jsme navštívili program " Lesníkův rok " s dobře připraveným lektorem. Pojezdili jsme na traktorech, podívali jsme se do laboratoře ticha a lesnické expozice. Ze střechy budovy muzea jsme si prohlédli z výšky Prahu. Po návratu do školky jsme si zahráli fotbal a volně jsme si hráli.
  V pátek dopoledne jsme byli na lekci bruslení pod dohledem zkušených instruktorů. Děti byly rozděleny do skupin dle individuálních schopností a zdokonalovaly techniku bruslení formou hry. Po obědě jsme si přečetli pohádku " O mimozemšťanovi " , uklidili jsme zahradu, postarali jsme se o zvířátka a na závěr dne jsme si zahráli fotbal a volně jsme si hráli.
 
Ve čtvrtek 14. března pojedeme na výlet do Chotče a navštívíme mlýn u Veslých, kde se podíváme, jak se mele mouka .Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 17 nám odjíždí autobus ze zastávky Otínská nedaleko školky. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu, pití. Do školky se vrátíme okolo půl třetí.
                                                               Těšíme se na Vás
                                                                        Broučci

 

 
 
ÚNOR – týden od 25. 2. do 1. 3. 
 
Když se tahá za šňůru, leze šašek nahoru.
 
Vyhazuje rukama, vykopává nohama.
 
Rolničkama zazvoní a potom se ukloní. 
 

Poslední únorový týden se nesl v duchu masopustních tradic, říkanek, brebtadel a písniček. V pondělí jsme barvili jitrnici, vystříhali písmena slova MASOPUST a jejich nalepením na jitrnicový podklad vytvořili masopustní plakát. Písmena jsme také tvořili ve dvojicích sami ze sebe. Mokrou houbou jsme kreslili na tabuli. V dnešním ranním pytli překvapení se skrývala pozvánka na středeční masopustní veselici ve formě dopisu. Odpoledne jsme vytvořili myšlenkovou mapu na téma únor, prostřednictvím které jsme vzpomínali na naše společné zážitky během končícího měsíce. Po zbytek dne jsme se s lopatkami a motyčkami plně ponořili do práce v blátovišti.

V úterý jsme se učili novou pohybovou říkanku o šaškovi, kterou jsme procvičili tělíčka a pustili se do výroby a pečení masopustních koblížků. Do oběda jsme se vydali na procházku podél potoka a všímali si pomalu se probouzející přírody. Po odpočinku, při kterém jsme si četli příběhy o různých profesích, si děti, které minulý týden chyběly, vyráběly masky. Ostatní Broučci tvořili růžičky z krepáků a zdobili vstupní bránu. Připravili jsme si také domácí lučinu na zítřejší svačinu.

Ve středu jsme hned zrána připravili slavnostní masopustní tabuli a zvesela na zahrádce přivítali naše kamarády z Petrklíče hraním na rytmické nástroje. Masopustní veselici jsme si užili jaksepatří, hodovali jsme, tancovali, zpívali, i tu basu oplakali. Odpoledne jsme si nejhezčí zážitek ze slavnosti nakreslili a společně sdíleli, co se nám líbilo, co nás zaujalo.

Ve čtvrtek nás autobus vyvezl na Kosoř, kde jsme na louce posvačili, nožíky čistili a opracovali klacíky, hráli na babu a jeden po druhém se svezli na koníku. Oběd podle tradice mastného čtvrtku nám připravila Eva, za což jí patří velké poděkování. Po poobědovém zklidnění jsme se procházkou přes les vrátili do školky ke koláčkům a kakau.

V pátek jsme na zimním stadionu pokračovali v pilování našeho bruslařského umu a už cestou busem zpět do školky jsme se nemohli dočkat slavnostního narozeninového oběda i odpoledního rituálu, kterým s námi Emička oslavila 6. narozeniny. Moc děkujeme mamince Katce za výborné pohoštění a Emičce přejeme vše dobré na její cestě životem!

CO NÁS ČEKÁ:

Ve čtvrtek 7. 3.  pojedeme do Národního zemědělského muzea na výstavu a program lesníkův rok. Sraz ve školce bude do 8:45, v 8:59 nám jede bus ze zastávky Otínská. Vstupné do muzea je 30,-. Návrat bude okolo půl třetí.

 

Zápis z týdne od 18.2. do 22.2.2019

 Týden jsme zahájili volnou hrou, hledáním shodných obrázků a navlékáním gumiček do sítě dle kresleného vzoru.
V ranním kruhu jsme se pozdravili a vyprávěli jsme si zážitky z uplynulého víkendu. Povídali jsme si o Masopustu a seznámili jsme se s masopustní básničkou " Skákala bába ". Dopoledne jsme pohybem doprovázeli rytmizaci, hráli jsme na hlavice flétniček a zpívali jsme písničky za doprovodu hudebních nástrojů. Odpoledne jsme rozvíjeli představivost s hádankami, uklízeli jsme v tee pee a volně jsme si hráli.
  V úterý jsme si kreslili podle vlastní fantazie a v ranním kruhu jsme rytmizovali " na tělo " a na bicí nástroje. Povídali jsme si o masopustu a zaspívali jsme si písničku " Já jsem muzikant ". Dopoledne jsme pozorovali přírodu v lese během vycházky. Odpoledne jsme rozvíjeli slovní zásobu při pojmenovávání obrázků, grafomotoriku při kreslení spirál a zrakové rozlišování při hledání rozdílů mezi obrázky. Volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme si volně hráli. V ranním kruhu jsme se přivítali a povídali jsme si o významech masopustních masek a o tom, jaké masky vlastně známe. Zahráli jsme si hru " Chodí medvěd po zahradě ". Dopoledne jsme vyráběli masopustní masky ( obkreslování masek podle šablon, vystřihávání, malování). Odpoledne jsme se zabývali nadřazenými pojmy u obrázků se zeleninou a přiřazovali jsme zvířecí mláďata k rodičům. Zapisovali jsme také  jednotlivá písmena ve slovech. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve čtvrtek jsme se rituálem " Dobrý den " přivítali v ranním kruhu, procvičili jsme si orientaci ve dnech v týdnu a v pytli plném překvapení jsme našli puzzle , na němž byl vláček s dvaceti vagónky.Složili jsme ho a procvičili jsme si počítání, prostorovou a tvarovou představivost. Dopoledne jsme vyráběli ze dřeva mašinky, které jsme posléze kolorovali akrylovými barvami. Odpoledne jsme dokončili dopolední práci, nakrmili jsme zvířátka a volně jsme si hráli.
  V pátek dopoledne jsme byli na další lekci bruslení. Zdokonalovali jsme techniku bruslení dle schopností a potřeb dětí. Po návratu do školky jsme se pobavili při říkankách a masopustních brebtadlech. Během odpočinku jsme si četli " O pejskovi a kočičce " a odpoledne jsme si hráli v blátovišti, individuálně jsme vyráběli masky a opečovávali jsme zvířátka.
 
 
 
Co nás čeká příští týden?
 
Ve čtvrtek 28.února pojedeme na výlet na Kosoř. Podíváme se k zimnímu rybníčku u remízku a oslavíme masný čtvrtek. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, svačinu a pití. Oběd je zajištěn. Sraz ve školce bude do devíti hodin, v 9 19 nám odjíždí ze zastávky Otínská autobus na Kosoř. Do školky se vrátíme lesní procházkou okolo půl třetí. 
                                                       Těšíme se na Vás
                                                              Broučci
                                                            T
 

týden od 11.2. do15.2. 2019

 

Pekař peče housky,
uždibuje kousky.
Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.

Neuždibuj kousky,
budou malé housky,
když to pekař udělá
je to velká ostuda.

V pondělí jsme den zahájili volnou hrou. V ranním kruhu jsme se pozdravili a povídali jsme si o uplynulém víkendu. Poté jsme skládali k sobě obrázky, které se rýmují a hráli jsme si s obrázkovými kostkami, díky nimž jsme mohli vymýšlet příběh na pokračování. Soustředili jsme se vždy na počátek, průběh a konec. V rámci programu " Host do Petrklíče "jsme přivítali autora pohádkové knížky " O staré sově ". Během dne jsme zušlechťovali zahradu a naváželi jsme štěpku na zabahněné cestičky. Odpoledne jsme malovali, kým budeme, až vyrosteme.
 
 
  V útery jsme procvičovali orientaci v týdnech ,dnech a roce. Zopakovali jsme si básničku " Zamrzly rybníky ", rytmizovali jsme hrou na tělo písničku " Grónská zem ". V rámci měsíce věnovanému řemeslům jsme navštívili truhláře. Prohlédli jsme si jeho dílnu, viděli jsme práci s hoblíkem a poznali jsme různé druhy dřeva ( barva , vůně, tvrdost ). Odpoledne jsme se zabývali hravými počty ( pčítání obrázků, zápis vybarvením čtverečků ). Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu  jsme se přivítali v ranním kruhu a naučili jsme se novou básničku " Pekař ". Povídoli jsme si o práci pekaře ( z čeho se dělá těsto na chleba, co mi chutná). Navštívili jsme pekárnu a viděli jsme velké pece, ošatky na pečení vánoček apod.. Také jsme ochutnali pekařovy koláčky. Ve školce jsme potom vystřihávali vánočky a rohlíky, které jsme pomalovali okrovou barvou a následně jsme je potírali klovatinou a sypali mákem ( práce s nůžkami, štětcem ). Odpoledne jsme se zabývali četbou pohádek a volnou hrou.
  Ve čtvrtek jsme uvařili čaj a vyrazili jsme na výlet do Třebotova, odkud jsme procházkou přes Sulavu došli do Černošic a odtud jsme se vlakem vrátili zpět do Radotína. Cestou jsme rozvíjeli zrakové rozlišování ( hledání ptáčků mezi větvemi stromů ), zvukové rozlišování ( ptačí zpěv, vysoké a hlubší tóny, odkud zvuk přichází ). Hráli jsme také kolektivní pohybové hry ( na babu, mrazík ). Během dne jsme si průběžně volně hráli.
  V pátek ráno jsme ke každému zaměstnání přiřazovali typické pomůcky, nástroje nebo přístroje. V ranní muzikoterapii jsme pracovali s rytmem a zaspívali jsme si písničky na přání. Následoval narozeninový rituál - Dorotka slavila narozeniny. Vytvořili jsme také slavnostní listinu, do které jsme vložili vše, co o Dorotce víme. Skládali jsme popletené věty Kdo? Co? dělá... Po obědě jsme si četli z knížky na pokračování a z obrázkového čtení.  Při individuální práci jsme hledali obrázky dle pokynů. Odpoledne jsme pracovali s pilkou v džungli a volně jssme si hráli.
 
Ve čtvrtek 21.2. nejedeme na výlet a zůstáváme na zahradě, protože bude den otevřených dveří v Petrklíči. Budeme kutit, vyrábět vláčky a hrát si.
                                  Těšíme se na Vás
                                                         Broučci
  •   
 
ÚNOR – týden od 4. 2. do 8. 2. 2019  
 
Druhý měsíc v kalendáři,
 
bílým sněhem pole září.
 
Únor to je měsíc krátký,
 
po něm bude teplo zpátky.
 
V pondělí jsme si naplno užívali hry se sněhem. Stavěli jsme dráhy pro jízdy na lopatách, postavili sněhuláka, vodovkami malovali obrázky do sněhu. S Helenkou si dech procvičili foukáním do hlavic flétniček. Zopakovali si básničku „Mrzne, mrzne, mrzneme“ i písničky „O sýkorce“ a „Sněží“ za doprovodu ozvučených dřívek. Po odpočinkovém čtení pohádek se děti věnovaly malovanému diktátu, upevňovaly si pojmy nahoře/dole a pravolevou orientaci, zdokonalovaly se v oblasti matematických předpokladů. 
 
Protože nám začal nový měsíc, věnovali jsme úterní ranní kruh úvodu do něj. Učili jsme se novou básničku o únoru, zařadili jej do ročního cyklu, zamýšleli se nad jeho charakteristickými znaky a specifiky. Povídali jsme si také o novém tématu, které nás zezačátku měsíce bude provázet - řemeslům - která tradiční řemesla a řemeslníky známe? Které profese se podílí na tom, abychom si mohli přečíst knížku? Po svačince jsme se vypravili do knihovny, kde nám paní knihovnice povyprávěla o svém povolání  a my se dali do prohlížení mnoha zajímavých knížek. Některé jsme si také vypůjčili a po obědě se do nich začetli. Odpoledne jsme věnovali rozvoji intermodality, sluchové analýzy, zrakové diferenciaci, matematických představ a grafomotorice s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí.
 
Ve středu jsme si zopakovali básničku o únoru, učili se poslední sloku písničky „Grónská zem“. Zahráli si kolektivní pohybovou hru „Mrazík“, která nás moc bavila. Během dopoledne jsme vyráběli rámečky z dřívek, které jsme polepili barevnými korálky a knoflíky. Po obědě jsme si přečetli příběh o keřích z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“ a dozvěděli se tak nové, zajímavé informace o lese, který máme tak rádi. Pokračovali jsme ve čtení vypůjčených pohádek i pohádek na přání dětí. Odpočinek jsme zakončili „Malovanými bajkami“ a pustili se do individuální práce, při které jsme procvičili jemnou motoriku, vizuomotoriku, grafomotoriku, sluchovou analýzu - první hláska ve slově. Během celého dne jsme si průběžně užívali volné hry a řádění na sněhu.
 
Ve čtvrtek jsme se vydali autobusem na zimní výlet na Lahovskou. Bobování jsme si užili dosyta a naplno. Během procházky Slavičím údolím jsme pozorovali stopy zvířátek ve sněhu. Do školky jsme se vrátili k teplé polévce.
 
V pátek jsme se po týdenní odmlce opět vrátili na zimní stadion ve Stodůlkách, kde jsme za vedení zkušených instruktorů potrénovali naše bruslařské dovednosti. Po obědě ve školce jsme při čtení pohádek nabrali síly na odpolední bobování . Také jsme se nezapomněli postarat o morčátka, aby se jim o víkendu dobře dařilo.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
 
Ve čtvrtek pojedeme na výlet na Sulavu. Sraz ve školce bude do 9:00, v 9:19 nám jede bus ze zastávky Otínská. S sebou si tradičně vezmeme vhodné oblečení, obědosvačinu, nejlépe teplé pití v termosce. Návrat do školky bude okolo půl třetí k odpolední svačině.
 
Tento pátek, tj. 15. 2., se bruslení nekoná (jarní prázdniny).    
 
 
LEDEN – týden od 21. 1. do 25. 1. 2019 
 
V pondělí jsme si nanosili vodu pro naši potřebu, naštípali jsme třísky a rozdělali jsme oheň v kamnech. Hledali jsme jsme dvojice stejných obrázků ptáčků a poznávali jsme je. V ranním kruhu jsme si kromě společného pozdravení zahráli hru na hlídače a zopakovali jsme si básničku " Típ, típ... ". Po svačině následovalo zdravé pískání pro zdravé dýchání. Rytmizovali jsme s dřívky i pomocí hlavic  od flétny, zahráli jsme si písničku " O mrazu".Odpoledne jsme malovali ptáčky, poznávali jsme , vybarvovali a počítali ptáčky v krmítku.. Den jsme zakončili volnou hrou.
  V úterý jsme v ranním kruhu poznali novou básničku o ptáčcích a zopakovali jsme si písničku " Grónská zem ". Diskutovali jsme o tom, čím se ptáci liší od ostatních zvířat. Dopoledne jsme šli k řece,kde jsme pozorovali ptáky, vodu, led. Po obědě jsme si četli o tom, jak pijí stromy a po odpočinku jsme pracovali s nůžkami. Vystřihovali jsme různé tvary a přiřazovali jsme je ke shodným tvarům. Procvičovali jsme pravolevou orientaci, pojmy prostřední, poslední atd. Vytleskávali jsme pojmenování tvarů. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu jsme v ranním kruhu rytmizovali hrou na tělo v rytmu bubnu.  Zahráli jsme si na sněhové vločky a naučili jsme se novou říkanku. Dopoledne jsme se v rámci programu " Host do Petrklíče " seznámili s houslemi a zpívali jsme za doprovodu bicích nástrojů. Během odpočinku jsme četli příběh o dešti v lese. Odpoledne jsme procvičovali zrakové rozlišování ( vyškrtání písmene S ), grafomotoriku ( vedení horizontální a vertikální čáry ). Vyráběli jsme závěsné ledové ozdoby a volně jsme si hráli.
  Ve čtvrtek jsme nejprve navařili čaj na výlet. V ranním kruhu jsme si povídali o ptácích v zimě a poté jsme vyrazili na výlet za krkavcem a havranem do ZOO v  Chuchelském háji. Cestou jsme se podívali na kulisy v barrandovských ateliérech, pohráli jsme si na lesním hřišti a zaházeli jsme si aerobee. V ZOO jsme pozarovali krkavce, havrany a další zvířátka. Po návratu do školky jsme hráli fotbal a volně si hráli.
  V pátek dopoledne jsme jeli na pravidelnou lekci bruslení do Stodůlek. Společně  s instruktory jsme procvičovali techniku bruslení ať již s hrazdičkami nebo bez nich. Lekci jsme zakončili volnou hrou na ledě a sbíráním barevných kuželů na ledě. Po návratu do školky jsme si před obědem pohráli na zahradě. Během odpočinku jsme si četli na přání s knížky " Zahrada " a odpoledne jsme skládali rozmanité ptáčky z  ústřižků, které jsme nalepovali v rozličných odstupech na papír. Na závěr dne jsme si zahráli fotbal, vařili jsme v ledové kuchyňce a volně jsme si hráli.
 
Ve čtvrtek 31. ledna pojedeme na výlet na Kosoř. Sraz ve školce bude nejpozději v 9 hodin, v 9 19 nám jede autobus ze zastávky Otinská. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití a vhodné oblečení. Do školky se vrátíme lesní cestou okolo půl třetí.
Těšíme se na  Vás.
Broučci.
 
 
 
 
LEDEN – týden od 14. 1. do 18. 1. 2019 
 
Jako první měsíc v roce,
 
dostal jméno leden.
 
Studený je, plný sněhu,
 
zakrývá se ledem. 
 
V pondělí jsme si hned zrána připravili třísky a zatopili v kamínkách. Po víkendu jsme doplnili krmení a vodu morčátkům, uvařili si čaj pro zahřátí. Zahráli si pexeso. V ranním kroužku jsme se tradičně přivítali básničkou a pozdravili sluníčko. V košíku plném překvapení jsme našli věci, které nám napověděly různé asociace ke slovu „PTÁCI“ (př. písmenko P, číslice 2 apod.). Zahráli si pohybovou hru na hlídače a s Helenkou se věnovali zdravotnímu dechovému cvičení na flétničky. Zrytmizovali jsme básničku vytleskáváním slov na slabiky. Během odpolední individuální práce jsme počítali ptáčky, rozvíjeli prostorovou orientaci na ploše i v prostoru.
 
V úterý jsme si zopakovali básničku o lednu z minulého týdne i písničku „Vrabec a sýkorka“ a začali si prozpěvovat novou písničku „Grónská zem“. Sesumírovali jsme si informace o ptáčcích z předchozích dnů a vydali se do lesa ptáčky pozorovat a naslouchat jejich zpěvu. Po obědě jsme se zaposlouchali do příběhu o odvaze stromů a formou otázek slyšený příběh zreflektovali. Relaxovali jsme při Buddhových a Indiánských pohádkách. Jak se stalo zvykem, čtený blok jsme zakončili malovanými říkankami. Při individuální práci jsme počítali obrázky a výsledek přiřazovali k číslici. Porovnávali jsme množství a upevňovali pojmy více, méně, stejně, nejvíce, nejméně. Procvičili pravolevou orientaci na předloze, na sobě, na druhé osobě. Grafomotoriku jsme rozvíjeli vybarvováním obrázků. Než jsme se rozeběhli na zahrádku k volné hře, pomohli jsme Evě s odpolední sváčou nastrouháním sýra.
 
Ve středu jsme se učili se novou básničku o lednu a 3. sloku písničky „Grónská zem“, kterou jsme doprovodili hrou na perkuse. Bystře jsme odpovídali na hádanky na téma zima a ptáčci. Nad obrázkem jsme si všímali rozdílných tvarů zobáků různých druhů ptáků a zamýšleli se nad tím, k čemu jim slouží, jaká je jejich potrava. Během dopoledne jsme udělali definitivní tečku za Vánoci. Poklidili jsme zahrádku, uložili betlém a ze špiček vánočních stromečků jsme pomocí nožíků vyráběli kvedlačky pro maminky a tatínky do kuchyně.  Během poobědového odpočinku jsme se dozvěděli nové informace o stromových rekordmanech. Při individuální práci jsme vymalovávali omalovánky dle zadaného kritéria – podle barvy.  Jednotlivé obrázky jsme počítali a pomocí teček jejich počet zapsali.
 
Ve čtvrtek jsme se vypravili na celodenní výlet na Smíchov do technologické firmy, kam nás pozval Martin - tatínek Maki. Dopoledne jsme se nasvačili na střeše firmy s nádherným výhledem na stověžatou Prahu a následně se ponořili do her ve virtuální realitě (hra s balónky). Prostředí firmy si prohlédli, naobědvali se v místní jídelně a odpoledne zkoušeli programovat robůtky. Tatínkovi Martinovi moc děkujeme za možnost nahlédnout do jeho pracovního světa i za trpělivost, se kterou se o nás staral.
 
V pátek jsme se autobusem dopravili do Stodůlek na zimní stadion, kde jsme pod vedením zkušených instruktorů rozvíjeli svoje bruslařské dovednosti formou her. Odpoledne jsme odpočívali při čtení Trnkovy „Zahrady“. Při individuální práci jsme počítali ptáčky letící doprava, přiřazovali, co k sobě patří dle shodného symbolu, vařili v kuchyňce a důkladně prozkoumávali džungli.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
Ve čtvrtek 24. 1. 2019 pojedeme na výlet do Chuchelského háje. Ve školce se sejdeme do 9:00, ze zastávky Prvomájová nám do Slivence pojede autobus č. 120 v 9:17. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití a na sebe vhodné oblečení. Předpokládaná doba návratu do školky bude okolo 14:00.
 
Od 16:00 tentýž den proběhnou na naší zahrádce třídní schůzky. Tímto vás všechny srdečně zveme a těšíme se na vás! L+E+D+M  
 
 

týden od 7.1 do 11.1. 2019

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

 Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

 Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

 Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

 A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju.

 A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

 

Pondělí jsme zahájili volnou hrou. V ranním kruhu jsme si přiblížili svátek Tří králů a poznali jsme příběh O třech mudrcích z východu, kteří šli za zářivou hvězdou, aby našli jeskyni s pokladem. Zazpívali jsme si tříkrálovou koledu a dopoledne jsme vyráběli postavy králů do našeho zahradního betlému. (stříhání, malování na dřevo, nalepování, drátkování). Během odpočinku jsme si přečetli příběh " O kocourovi Mikešovi " a odpoledne jsme se věnovali rozvoji vizuomotoriky a zrakového rozlišování.
  V úterý jsme se společně přivítali v ranním kruhu a prováděli jsme dechová cvičení. Opakovali jsme si dny a měsíce a rozbalili jsme si dárek - hudební nástroje, na které jsme si okamžitě zahráli novou písničku " Mráz, sníh". Následovala procházka kolem Radotínského potoka. Během odpočinku jsme četli z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy ?" Odpoledne jsme pracovali s omalovánkou podle čísel a  dokreslovali jsme obrázky podle vzoru. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve středu jsme začali volnou hrou a vykonali ranní přípravné práce. V ranním kruhu jsme si povídali o ptácích, kteří zůstávají na zimu doma a poznávali jsme je podle obrázků. Naučili jsme se novou písníčku "Vrabec a sýkorka". Dopoledne jsme vyráběli krmítka pro ptáčky a vyráběli jsme hrníčky plněné sádlem a semínky, které jsme rozvěšovali po zahradě. Uklízeli jsme zahradu a rozloučili jsme se s Vánoci. Během odpočinku jsme četli indiánské pohádky a malované říkanky. Den jsme zakončili volnou hrou. 
   Ve čtvrtek jsme se uvařili čaj a připravili jsme se na výlet. Vyrazili jsme tentokrát na horu Závist, kde jsme se prohlédli zbytky keltského oppida. Cestou jsme se koulovali a prováděli hrátky se sněhem. Na vrcholu zasněžené hory jsme poobědvali a poté jsme na bobech sjeli dolů do údolí. Po návratu do školky jsme posvačili, nakrmili jsme zvířátka a den jsme zakončili volnou hrou. 
   V pátek jsme se autobusem vypravili do Stodulek na lekci bruslení. V ranním kruhu jsme si zopakovali dodržování pravidel v hromadné dopravě. Po lekci s instruktorem na ledě následovaly individuální hrátky na ledu podle možností jednotlivých dětí. Po návratu do školky jsme si odpočinuli a poté jsme si hráli se sněhem na zahradě, bobobali jsme, vařili v kuchyňce jídla ze sněhu a na sněhu jsme hráli i fotbal. Trénovali jsme také reakci na semafor při sjíždění z kopce na bobech (zelená, červená). Před víkendem jsme opěčovali naše zvířátka a prořezávali jsme keře v naší džungli. 
 
Co nás čeká příští týden?
Ve čtvrtek 17.1. pojedeme na výlet za tatínkem od Maki - Martinem, který nám ukáže svoji práci v technologické firmě. Možná potkáme i dinosaura a roboty. Sraz ve školce bude do 8:30, v 8:53 nám odjíždí vlak na Smíchov ze zastávky Nádraží Radotín. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, svačinu, pití a také rohlíčky pro labutě a zeleninu pro nutrie. Oběd bude zajištěn na místě. Návrat do školky bude okolo 15:00. 
                                                                                      Těšíme se na Vás. Broučci
 
 

první lednový týden 3.1. A 4.1.

 

Ve čtvrtek den začel volnou hrou. Připravovali jsme se na výlet a vařili jsme čaj na zehřátí. V ranním kruhu jsme si povídali o tom, jak jsme prožili vánoční svátky . Poté jsme varazili na výlet do Kosoře, kde jsme navštívili naši Evu. Po svačině jsme šli jezdit na koníkovi a za hustého sněžení jsme se vrátili k Evě na oběd. Po obědě následovala procházka zasněženým lesem z Kosoře do Radotína. Cestou jsme se klouzali a také jsme hráli " na babu ". Po navratu do školky jsme nakrmili sebe i naše zvířátka a posléze jsme se zabývali stavbou sjezdové dráhy a volnou hrou.
  V pátek jsme si volně pohráli a poté jsme se v rámci muzikoterapie s Lenkou seznámili s tradicí Tříkrálovou. Pohráli jsme si s rytmem a zaspívali jsme si koledu " My tři králové ". Dopoledne jsme dostavěli sjezdovou dráhu a hodně jsme bobovali a hráli si se sněhem. Po obědě následovaly odpočinkové aktivity. Skládali jsme puzzle, hledali jsme cestu k jesličkám, počítali jsme penízky, které cestou do Betléma Tři králové poztráceli, porovnávali jsme množství a přiřazovali jsme čísle. Den jsme zakončili bobováním a volnou hrou na zahradě.
Co nás čeká?
 
Ve čtvrtek 10.1.2019 se pojedeme podívat na Závist
Sraz ve školce bude do 8:15. V 8:34 z Prvmájové nam pojede bus 246 na Zbraslav
S sebou si vezmete vhodné oblečení velkou obědo-svačinu, pití. Návrat do školky bude kolem půl třetí
 
V pátek 11.1.209 nás čeká první bruslení. Sraz ve školce do 8:00 hod. Na Luka budeme jezdit autobusem 246, ze zastávky Prvomájová, který jede v 8:13.
V 9:00 hod. začínáme bruslit.
S sebou dejte dětem: helmu, lyžařské rukavice, oteplováky, oblečení na převlečení, brusle, pití a svačinu. Prosím, přibalte radši ještě pláštěnku. Batohy s věcmi nám bude vozit maminka od Ondry (Veronika Marešová).
Těšíme se
Marketa, Eva, David a Larysa
 
 
Přejeme Vám hodně štěstí a hlavně zdraví 
 
do Nového roku 2019
Vaše Broučci
 
 
Krásné bílé Vánoce s vločkami štěstí,
zabalené kouzlem lásky,
přikryté peřinkou splněných snů,
plamínky pohody v očích,
na Silvestra jistý krok
a pak šťastný nový rok!
 
PŘEJÍ BROUČCI
 
 
 
 
ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ U BROUČKŮ
 
 
 
 
PROSINEC – týden od 10. 12. do 14. 12. 2018  
 
V pondělí jsme se po ranní volné hře pozdravili v kroužku básničkou, zopakovali dny v týdnu a koledou přivítali kamarády z Petrklíče, s kterými jme společně zapálili dvě adventní svíčky. Zaposlouchali jsme se do příběhu o bláznovi, který jsme následně zdramatizovali. Za zpěvu koled jsme doputovali k betlému, na jehož postavičkách jsme během dopoledne pracovali – vyrobili jsme Ježíška, blázna, opravili Marii a Josefa. Po obědě jsme naslouchali příběhu „Obejmi mě“, který nám donesl Matěj. Při individuální práci jsme se věnovali rozvoji logického úsudku a předčtenářských dovedností prostřednictvím obrázkového čtení o hvězdičce. Rozbalili jsme další drobné překvapení z adventního kalendáře, zapálili svíčky na adventní spirále a rozběhli se na zahradu k volné hře.
 
V úterý jsme zatopili v kamínkách, opečovali morčátka, připravili čaj na dopolední výlet a také si kreslili podle vlastních představ. V ranním kroužku jsme se přivítali, zopakovali orientaci v roce, týdnu, dni a povídali si o symbolice 2. adventní svíce – mír vs. válka. Při flétně jsme si zazpívali koledy a po svačince se vydali do lesa. Po odpoledním čtení jsme se pustili do kreslení vánočních přání pro babičky a dědy z domova důchodců pod záštitou organizace „Ježíškova vnoučata“ a diskutovali jsme nad významem výroby přání pro opuštěné staré lidi.
 
Ve středu jsme si připravili svícínky na adventní spirálu, kterou si projdeme příští týden, lepením různobarevných krepáků na hvězdu z kartonu. Také jsme pokračovali v kreslení přání pro „Ježíškova vnoučata“. Na 11. hodinu jsme se vydali do Koruny na divadelní představení „Zpátky do Betléma", které jsme si náramně užili. Při odpolední individuální práci jsme se věnovali rozvoji sluchové analýzy určováním první a poslední hlásky slov, procvičili jsme prostorové pojmy, pojmy více x méně, při grafomotorickém cvičení se věnovali levé i pravé smyčce a kruhu. 
 
Ve čtvrtek jsme si v ranním kroužku povídali o svátku sv. Lucie, tradicích a zvycích s ním spojených. Dnešní výlet směřoval do Betlémské kaple na vánoční výstavu betlémů přes Karlův most a staré město pražské. V kapli jsme pozorovali umění řezbářské a sklářské, prohlídli si unikátní kuličkopády a krasohledy, nádherné betlémy z různorodých materiálů. Vánočně naladěni jsme se vrátili do školky k teplé polévce a volné hře.
 
V pátek jsme se v kroužku přivítali písničkou, zazpívali si koledy a opakovali básničky i písničky na přání dětí. Glazovali jsme naše keramické výrobky a připravili letáček na vystoupení v kostele. Po odpočinku jsme si zapálili už 14. svíčku na adventní spirále, která nám krásně svítila při malování tuží a anilinovými barvami. Nastrouhali jsme sýr ke svačině a nezapomněli jsme ani na naše zvířátka, kterým jsme vyčistili a zazimovali domečky.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
 
Ve čtvrtek se sejdeme ve školce nejpozději v 9:00 a hned nato vyrazíme do lesa na Klapici nakrmit místní zvířátka. Na oběd se tentokrát vrátíme do školky, abychom si u kamínek odpočinuli a připravili se na odpolední vystoupení v kostele sv. Petra a Pavla - na předvánoční setkání, které začne v 16:00, jste všichni srdečně zváni! S Broučkama budeme ze školky odcházet v 15:30, děti se k vám rozeběhnou po vystoupení, kdy si je převezmete.
 
Těšíme se!
 

 

PROSÍNEC OD 3.12. DO 7.12.2018 

BYLA SVÍČKA TUZE RÁDA,

KDYŽ JI ZAPÁLILI.

PLAMÍNKEM SE NA SVĚT SMÁLA,

KAŽDOU CHVÍLI ZAMRKALA.

PONDĚLÍ V ranním kruhu jsme se seznámili s tradicí Adventu. Pytel plný překvapení nám otevřel překvapení adventního kalendáře, který se nám ráno objevil nad stolem. Byli tam 3 pytlíčky plné dobrot… Chcete vědět, co to bylo? Dětí vám to rádi prozradí. V našem Betlémě se objevil Anděl, jesličky a voleček, těšíme se na další postavičky. Svatá Barbora nám ťukala na dveře a pro to jsme pospíchali za školáky abychom dokončili náš příběh o sv. Barboře, který jsme společně ilustrovali ve čtvrtek.-originál máme jenom jeden je k nahlédnutí… ÚTERÝ Společně s celou školkou jsme vytvořili svůj adventní věnec a zapálili první adventní svíčku. Zazpívali jsme si společně koledy a vydali jsme se hledat třešeň. Větvičky jsme si uříhli a přinesli do domečku…
Budeme se o ně start, aby nám vykvetly.
STŘEDA Strýček náš Mikuláš velký pytel nese… Od rána jsme čekali na znamení, kdy se můžeme vydat na mikulášskou cestu za pokladem. Až když se nám zazářila obloha a v dálce bylo slyšet andělské zvonění, objevili jsme dopis, který nás navedl k pokladu. Nebylo to jen tak. Museli jsme splnit 3 úkoly, které nás k pokladu navedli…
ČTVRTEK Adventní Jarmark. Užívali jsme si to všichni. Rodiče, děti a hosté. Závěrem dne byla stínohra a rozsvícení stromu splněných přání.
 
 
PÁTEK
V pátek jsme se přivítali v ranním kruhu ve velkém kole a společně s Lenkou jsme si zazpívali a zahráli spoustu písniček na přání a také vánoční koledu " Nesem Vám noviny " a ukolébavku  " Bílé stráně ". Po svačině jsme se pustili do oprav postaviček do" zahradního " Betléma, kreslili jsme obrázky pro babičky a dědečky z domova důchodců a stihli jsme rozdělat oheň, u něhož  jsme si popovídali o našich přáních do Nového roku. Uklidili jsme zahradu a po odpoledním odpočinku, během něhož jsme četli knížku na přání " Jak se vyrábí auto ", jsme si procvičili vlnovky a čáry ze sešitu pro předškoláky. Zbytek dne jsme zasvětili volné hře a péči o zvířátka.  
 
 
Co nás čeká ?
Středa 12. prosince divadlo v Koruně "Zpátky do Betléma"
Vstupné 80 Kč.
Ve čtvrtek 13. prosince pojedeme na výlet do Betlémské kaple na tradiční Vánoční výstavu. www.vanocnivystava.cz/  S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu a pití.
Vstupné činí 40 Kč.
Sraz ve školce bude v devět hodin, vlak do města nám odjíždí v 9:23 z radotínského nádraží. Návrat do školky bude před třetí hodinou odpolední.                                                        
 
Těšíme se na Vás                                                                                  
Broučci  
 
 
 LISTOPAD – týden od 27. 11. do 30.11. 2018
 
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

V pondělí děti malovaly obrázky na pozvánky pro prarodiče na vánoční jarmark. V ranním kruhu jsme se přivítali  a pozdravem básničkou a pozdravem slunci. Zopakovali jsme si dny v týdnu a také písničky " Lístečku dubový , Listopad, Světýlko", dopoledne jsme pracovali v džungli a zapískali jsme si společně v kruhu na hlavice flétniček. Po odpočinku jsme tvořili praporky s přáníčky ( kreslení na látku akrylovými fixy ). Hráli jsme si s lanem ( podbíhání pod lanem, přetahování lana ). Den jsme zakončili volnou hrou.
  Úterý jsme zahájili ranním rituálem přivítání se a sdělení si pocitů. Dopoledne jsme se šli projít do skateparku, kde  jsme si pohráli. Před obědem jsme měli společnou diskusi o poledním odpočinku. Během odpočinku jsme četli Budhovy pohádky a z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy?". Odpoledne jsme cvičili prostorovou orientaci, úsudek, slovní zásobu a také jsme vyráběli pozvánky na jarmark pro prarodiče. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve středu jsme se v ranním kruhu naučili poslední sloku písničky " Listopad " a rytmizovali jsme s písničkou " Moje malé světýlko ". Povídali jsme si o Adventu a o významu svíček na adventních věncích. Poté děti zdobily adventní věnce a dokončovaly pozvánky na jarmark pro prarodiče. Během odpočinku jsme četli z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy ? . Odpoledne jsme pracovali s malovanými říkankami a procvičovali jsme grafomotoriku ( horní oblouk, smyčka ). Následně děti rozvíjely představivost při volné hře na zahradě.
  Ve čtvrtek jsme se v rámci celodenního výletu jeli podívat do Anežského kláštera do sbírky starého umění NG. Zde jsme si prohlídli deskové malby ze 14 a 15. století s tematikou Vánoc a Adventu a seznámili jsme se s legendami o sv. Kateřině a sv. Barboře. Inspirovali jsme se díly Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Teodorika, Hanse Pleydenwurfa a dalších. V ateliéru jsme si namíchali vajíčkové tempery a malovali jsme s nimi anděly. Předškoláci se společně se školáky zabývali výrobou komiksu o sv.Barboře. ( vizualizace textu - kresba, polepování, kolorování vaj. temperou ). Po návratu do školky na nás čekala svačinová polévka a volná hra.
  V pátek jsme hledali dvojice obrázků, které patří k Vánocům. Během muzikoterapie jsme písničkou uspávali stromy na naší zahradě, zpívali jsme ukolébavky i písničky na přání. Nařezali a nasekali jsme si kolíčky a prutky, které jsme následně použili při přípravě Betléma. Z keramické hlíny jsme vyčarovali vánoční rybu. Při odpočinku jsme si četli o kocourovi z Trnkovy Zahrady. Odpoledne jsme se Sašovou maminkou vyráběli andílky z korálků na vánoční jarmark. Postarali jsme se o naše zvířátka, dokončili jsme ohrádku pro Betlém a dozdobili jsme adventní věnce. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
 
Co nás čeká ?
Ve čtvrtek 6.12. nejedeme na výlet . Půjdeme ke stromu splněných přání a budeme se na zahradě připravovat na vánoční  jarmark. 
Těšíme se na Vás. 
Broučci
 
 
 LISTOPAD – týden od 19. 11. do 23. 11. 2018  

Listy vzduchem létají,
pochytat se nedají

jeden směr jim nestačí,
dokola se otáčí,

                                          a když vítr přestane,                                           

všude ticho nastane.

V pondělí jsme si ráné pohráli s prvním sněhem a postavili jsme sněhuláka.Ve společném ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu a zaspívali jsme si písničky " O radosti " a " Já jsem tu ". V rámci logopedické chvilky jsme si zopakovali bleptadlo "Ram se se" a také dny v týdnu. Během hudební dílničky s Helenkou jsme si zapískali na hlavice flétniček a zahráli jsme si písničky " O koni " a " O světýlku ". Rytmizovali jsme na ozvučná dřívka. Odpoledne jsme pracovali s předškoláckými sešity a věnovali se volné hře.
  V úterý jsme si v ranním kruhu zopakovali dny v týdnu a také písničku i básničku " Listopad ".Dopoledne jsme se zašli podívat do lesa. Během poledního odpočinku jsme si četli o stromech, malované říkanky a Kouzelnou lucernu. Odpoledne jsme měli " obrázkový diktát "a procvičili jsme si prostorovou orientaci, grafomotoriku, barvy. Na svačinu jsme si nastrouhali sýr a de jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ranní kruh jsme ve středu zahájili pohybovou říkankou" Listy vzduchem lítají " a poté jsme vyráběli přáníčka.Poznávali jsme písničky podle melodie a naučili jsme se novou sloku písničky " Listopad ". Po obědě jsme si četli o stromech, o řeči ptáků, Vílí pohádky a Pohádku o Koblížkovi. V rámci individuální práce jsme počítali tečky na houbách a k číslům jsme přiřazovali číslice. Hledali jsme podzimní listy ve spleti čar a vymalovávali  jsme je( zraková diferenciace ). Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve čvrtek jsme si v ranním kruhu připoměli svátek sv.Cecílie - svátek muzikantů. Společně jsme si zaspívali písničky " O světýlku " a " O citróncích " za doprovodu hudebních nástrojů. Následoval výlet do Řevnic, cesta podél Řevnického potoka s prolézačkami a přírodním hřištěm. Navštívili jsme naše kamarády Broučky Janinku a Janka Kukačkovy. Po návratu do školky jsme posvačili a volně si hráli.
  V pátek dopoledne jsme jeli do Prahy s dědečkem Františkem. Seznámili jsme se s tajemstvími Čertovky, Karlova mostu a Malé strany. Po návratu do školky jsme poobědvali a odpočinuli si. Odpoledne jsme pracovali se sešity pro předškoláky, uklízeli jsme zahradu, pečovali o zvířátka, hráli jsme pozemní hokej se školáky a věnovali jsme se volné hře.
 
Co nás čeká ???
 
Ve čtvrtek 29.11. pojedeme na výlet do Anežského kláštera. V expozici NG  na nás čeká předvánoční i vánoční program a tvoření v místním ateliéru. Sraz ve školce bude do devíti hodin a návrat do školky bude okolo třetí hodiny. S sebou si vezmeme vhodné oblečení ( celokombinézy tentokrát nejsou úplně vhodné ), velkou obědosvačinu, pití.
Těšíme se na Vás
Broučci
 
 
LISTOPAD – týden od 12. 11. do 16. 11. 2018  
 
Pondělí jsme zahájili ranním zastavením, při kterém děti hledaly obrázky vzájemně k sobě patřící. V ranním kroužku jsme se dozvěděli, jak jsme strávili víkend a zopakovali si písničky, které se učíme. Následovalo dechové cvičení na flétničku, seznámili jsme se se zimní ukolébavkou o konících. V odpoledním bloku jsme malovali domeček, ve kterém bydlíme. Připravili jsme si svačinu a pustili se do hry fotbalové. Po příchodu rodičů jsme pomáhali s přípravou zahrádky na zimu. Všem zúčastněným rodičům velmi děkujeme!
 
V úterý jsme si zatopili v domečku, připravili čaj na dopolední výlet a sešli se v ranním kroužku, ve kterém jsme si zopakovali básničku o listopadu, upevnili si orientaci v ročním cyklu i dni – co děláme ráno/v poledne/večer… Učili se třetí sloku písničky „Listopad, listopad“ o podzimním dešti. Zpívali písničku o světýlku a rytmizovali tleskáním, dupáním, hrou na perkuse. Svačinu jsme měli v lese, kde jsme si vyhráli u pořezaných větví stromů. Po obědě jsme se dozvěděli další zajímavé informace z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“, tentokrát o rodinách různých zvířátek. Anežka nám přinesla svou oblíbenou knížečku „Stoupání na horu“, která je starou indiánskou legendou od E. T. Setona vyprávějící o lidské touze překonávat překážky a odhalovat tajemství. Grafomotoriku jsme rozvíjeli dokreslením poloviny listu podle přerušované čáry i samostatně. Nakrájeli jsme pomeranče na kolečka, dali je sušit a do odchodu si volně hráli na zahrádce.
 
Ve středu jsme po opečování zvířátek a poklizení zahrady v ranním kroužku počítali jednotlivé měsíce za pomoci písničky a prozpěvovali si písničky podzimní i na přání dětí. Dopoledne jsme tvořili koláž z listů – vznikla různá zvířátka, kterým jsme dokreslili detaily – oči, ústa… Po obědě jsme se dozvěděli, že i stromy mají svou specifickou řeč. Potrénovali jsme vizuomotoriku vedením čáry z jednoho bodu do druhého, čímž jsme ježečka zavedli po papíře do domečku. Při grafomotorickém cvičení jsme se dnes zaměřili na dolní oblouk. A protože nás kreslení baví, pokračovali jsme v něm zcela volně podle vlastních představ.
 
Čtvrtek jsme strávili v lese podél Radotínského potoka. Výlet jsme si užili naplno – pozorovali jsme podzimní přírodu, její barvy, houpali se na houpačkách přírodního hřiště o sto šest, zakopali si do míče, na prosluněné louce váleli sudy a s nadšením běhali z kopce dolů. Po návratu do školky jsme se nasvačili, postarali se o morčátka a užívali si naší zahrádky.
 
Páteční ráno jsme věnovali volné hře, ale také hledání dvojic k sobě patřících obrázků, grafomotorickému cvičení – vlnkám, čárám, hornímu oblouku. Během muzikoterapie jsme se zaposlouchali do dlouhých a krátkých tónů, vysokých i hlubokých. A pak už hurá do narozeninové oslavy – dnes měl svůj velký den Richie, který s námi oslavil 4. narozeniny. Po oslavě jsme se dali do práce v džungli, kde jsme prořezávali stromky. Také na nás čekala krabice plná překvapení, která skrývala pohádku o huse přinášející radost a štěstí. Příběh děti za pomoci šátků, pírek a dalších přírodnin sehrály. Po odpočinku se děti věnovaly individuální práci s předškoláckými sešity. Kreslily pohádku o huse a vyřádily se při fotbalu.
 

týden od 5.11. do 9.11. 2018

Pondělí jsme zahájili volnou hrou a grafomotorickým cvičením " vlny " spojeným s poznáváním obrázků. V raním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. Zopakovali jsme si písničku " Já jsem tu "  a podívali jsme se do pytle plného překvapení. Malovali jsme na vylisované listy a pomocí nich jsme tvořili společný strom. Po obědě jsme odpočívali a četli jsme " Příběh o Martinovi ". V rámci individuální práce jsme jsme hledali dvojice stejných obrázků,a den jsme uzavřeli čištěním kotců našich zvířátek a volnou hrou.
  V úterý jsme nejprve připravili  závin na odpolední svačinu a čaj na dopolední výlet. V ranním kruhu jsme probrali charakteristické znaky nastávajícího měsíce listopadu . Naučili jsme se novou básničku o listopadu a zaspívali jsme si písničku " Listopad " spojenou s rytmizací na hudební nástroje. Dopoledne jsme šli do lesa, kde jsme skládali přírodniny do mandal.Při odpočinku jsme četli z knížky " Slyšíš, jak rostou stromy " a z " Kouzelné lucerny ". Odpoledne jsme mleli mouku a vystřihavali jsme fotky na roční kalendář. Den jsme zakončili kreslením dle vlastních představ a volnou hrou.
  Ve středu jsme se v ranním kruhu prostřednictvím komiksu seznámili s Legendou o sv. Martinovi. Učili jsme se novou sloku písničky " Listopad ". Dopoledne jsme pracovali s těstem - válení placky, krájení na části, plnění náplněmi, zabalení, upečení. Během odpočinku jsme četli Legendu o sv. Martinovi, pohádky se zvířátky a knížku " Slyšíš, jak rostou stromy" ?
V rámci idividuální práce jsme procvičovali horní oblouk - vedení čáry bludištěm. Procvičovali jsme prostorové pojmy - vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed atd. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve čtvrtek jsme si v ranním kruhu zopakovali písničku " Listopad " a poté jsme vyrazili na výlet na Kosoř. Tady jsme se projeli na koníkovi, volně si pohráli a poté jsme šli k Evě na svatomartinskou hostinu.. Lesní cestou, během níž jsme si zaspívali spoustu podzimních písniček, jsme se vrátili do školky. Tady jsme si volně kreslili dle vlastní představivosti a volně jsme si hráli.
  V pátek ráno jsme potrénovali zrakovou paměť při prohlížení obrázků a volně jsme si hráli. V rámci muzikoterapie s Lenkou jsme si pohráli s rytmem ( krátký a dlouhý tón ). Hráli jsme na rozmanité hudební nástroje a hudební produkci jsme doprovázeli pohybem. Hudební kruh jsme uzavřeli písničkou na přání. Vyráběli jsme koníky z ponožek a v džungli jsme si pro tento účel narezali a nasekali klacky ( práce s pilou a sekerou ). Po závěrečném upletení koňské hřívy jsme uspořádali na zahradě koňské závody. Během odpočinku jsme četli na přání ( Pan Sova, Zahrada, Slyšíš, jak rostou stromy?). Odpoledne jsme dokončovali a zdobili koníky, v rámci individuální práce jsme dopisovali jména na osobních složkách a titulní stránky. Celý den jsme zakončili čištěním kotců pro zvířátka a volnou hrou.

 

 týden od 29.10. do 2.11.2018

 
  V pondělí jsme si hned zrána pohráli z bahnem, naštípali jsme třísky ( práce se sekyrkou ) a rozdělali jsme oheň v tee pee. V ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. Zopakovali jsme si písničky " Já jsem tu.." a " O radosti ". V tee pee jsme si společně s Helenkou zdravě zapiskali do hlavic zobcových fléten a pracovali jsme též s rytmem pomocí ozvučných dřívek. Hudební kroužek jsme uzavřeli tleskáním do rytmu obrázkového čtení. Odpoledne jsme převáděli čtený text pohádky do obrazové formy ( komix ) a jednotlivé obrazy jsme společně řadili a spojovali dle časové posloupnosti. Den jsme zakončili volnou hrou.
  V úterý jsme ranní kruh zahájili rituálem pozdravení se. Opakovali jsme dny v týdnu, jejich pořadí, roční doby. Povídali jsme si o svátku "Dušiček " a naučili jsme se novou pohybovou básničku " Vítr ". Následoval dopolední výlet k řece, kde jsme se mimo jiné naučili novou sloku písničky "Lístečku dubový ". Během odpočinku jsme četli Budhovy pohádky, Kouzelnou lucernu a knihu " Slyšíš, jak mluví stromy ?". Odpoledne jsme  s malovanými říkankami rozvíjeli předčtenářské dovednosti a při individuální práci grafomotoriku ( duha, deštník - horní oblouk atd  ). Krájeli jsme jablka na křížaly a volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme rozdělali oheň v ohništi a v ranním kruhu jsme se pozdravili a povídali jsme si o tradici dušiček v minulosti a v různých částech světa. V džungli jsme hledali ořechy a poté jsme je házeli do ohně s přáním, co nám připomíná hořící oříšek. Dopoledne jsme vyráběli lampičky - stříhání a trhání papírů, natírání zavařovacích skleniček lepidlem a následné nalepování papírových proužků. Opakovali jsme si písničku " Lístečku dubový ". Při odpočinku jsme četli o krtkovi a rybě z " Kouzelné lucerny ". Odpoledne jsme při individuální práci procházeli bludiště a kreslili list dubu či žalud ( grafomotorika ). Také jsme kreslili strašidla dle vlastních představ.
  Čtvrtek jsme zahájili volnou hrou. a přípravou výletu. Poté jsme vyrazili na celodenní výlet do Třebotova, kde jsme navštívili opuštěný hřbitov. Památku zesnulých jsme uctili položením drobných kamínků na náhrobky. Šli jsme lesem k tábořišti na Sulavě a do Černošic. Cestou jsme si pohráli s míčem, překonali jsme spoustu lesních překážek a před obědem jsme rozdělali oheň na tábořišti.Po návratu do školky následovala svačina a volná hra.
  V pátek jsme slavili Ondrovy šesté narozeniny. Děti volnou kresbou fixami a pastelkami vyzdobily balicí papír na dárky pro Ondru . V ranním kruhu jsme v rámci narozeninové muzikoterapie s Lenkou prováděli rozmanitá pohybová cvičení, roztleskávali jsme slabiky i slova, rytmizovali jsme pomocí hlasu, rukou i hudebních nástrojů. V kruhu jsme si zaspívali písničky na přáni za doprovodu hudebních nástrojů. Dopoledne jsme malovali podzimní stromy a pracovali jsme v džungli. Vyřezávali a vysekávali jsme tajemnou cestu ( práce s pilkou a sekerou ).Před obědem jsme narozeninovým obřadem potěšili oslavence. Během odpočinku jsme četli z knížek " Pan Sova" a " Zahrada". Odpoledne jsme při individuálním cvičení pro předškoláky procvičovali dlouhé, krátké a oblé čáry. Závěr dne jsme zasvětili práci v džungli, volné hře a hře v míč kopaný.

 

Říjen - týden od 22. 10. do 26. 10. 2018  
 
V pondělí jsme po víkendu nakrmili zvířátka a rozeběhli se na zahradu k volné hře, mezi kterou jsme skládali rozstřižené obrázky s podzimní tématikou. Při grafomotorickém cvičení jsme vlnkami a smyčkami kreslili dráhu padajícího listí. V ranním kroužku jsme si vyprávěli zážitky z víkendu a všímali si změn v okolí, které nám přineslo chladnější počasí – kapky vody na zahrádce se proměnily v jinovatku. Následovala hudební dílnička s Helenkou, která nám ukázala, z čeho se skládá flétnička, zkusili jsme si základní rytmiku a frázování. Dílničku jsme zakončili sborovou písní v podání flétniček. Dopoledne jsme se vypravili do džungle, kde jsme nasbírali klacky, ze kterých jsme vyráběli kolíky pro opravu našeho tee-pee a stihli si upéct i štrúdl. Během odpočinku jsme si četli pohádky o zvířátkách a pavoučkovi Vinckovi, kterého jsme si také namalovali. Založili jsme si složky na výkresy a volně si hráli.
 
V úterním ranním kroužku jsme se vzájemně pozdravili a učili se novou pohybovou říkanku o stromu. Zpívali písničku „Lístečku dubový“ – k známým slokám jsme přidali novou o javoru. Po kroužku jsme se vydali na dopolední výlet do lesa, kde jsme sbírali listy různých stromů, všímali si jejich rozdílných tvarů a povídali si o tom, ke kterému stromu patří. Cestou jsme našli kámen, který každému z nás svým tvarem připomněl něco jiného – viděli jsme v něm krokodýla, slona, šipku, pušku a mnoho dalšího. Během vycházky foukal vítr – pozorovali jsme, jaký má vliv na stromy i na nás, jak se mění jeho intenzita a směr.  Při odpočinku jsme se nadále věnovali stromům, tentokrát jsme se dozvěděli zajímavé informace o zraněních stromů z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“ Na přání dětí jsme četli Buddhovy pohádky a společně se začetli do obrázkových říkanek. Odpoledne jsme rozstříhali nasbírané listy, nalepili je na čtvrtku a chybějící část dokreslili. Po zbytek dne jsme si hráli na zahrádce.
 
Ve středu hned zrána se Broučci spontánně pustili do kreslení podle vlastní fantazie. V ranním kroužku jsme si zopakovali, jak jdou po sobě jednotlivé dny v týdnu, určovali jejich pořadí a písmenko, na které jejich název začíná. Zacvičili jsme si při říkance o stromu, zazpívali písničku "Lístečku dubový" a diskutovali nad modelem dýchací soustavy, kterou jsme si také vyrobili. Obkreslili jsme šablonu plic, nosu i pusy, vystřihli je a nalepili na brčka. Do práce se děti ponořily s velkým nadšením a vytrvalostí. Během odpočinku jsme se dozvěděli, proč má strom kořeny a jak je důležité je chránit.
 
Ve čtvrtek ráno jsme pomáhali s drcením větví ze zahrady, postarali se o zvířátka a připravili čaj na výlet, na který jsme se dneska obzvlášť těšili! Čekala nás totiž návštěva u Saši, který nás doma mile přivítal a byl Broučkům výborným hostitelem! Moc děkujeme Sašovi i mamince za pozvání i výborný oběd. Návštěvu jsme si všichni moc a moc užili! Po obědě jsme se vydali skrz podzimní les zpátky do školky. Cestou jsme sbírali různé, zajímavé přírodniny a všímali si krásně zbarvených listů.
 
V pátek děti skládaly podzimní domino – podle teček přiřazovaly ovoce a zeleninu. Dnešním grafomotorickým cvičením byly kapky deště padající z nebe. Při muzicírování s Lenkou si zahrály pohybovou hru s hudebními nástroji a zpívaly oblíbené písničky. Po svačince míchaly různé barvy, vytvořily fialovou a zelenou. Oromotoriku procvičily opakováním breptadel a jazykolamů. Při čtení se zaposlouchaly do nových příběhů pavoučka Vincka. Odpoledne se věnovaly individuální práci, při které hledaly rozdíly, pojmenovávaly různé věci a určovaly první písmenko daného slova. Pomáhaly s přípravou svačinky – promíchávaly tvaroh s bílým jogurtem. Následně vypukl fotbalový turnaj provázený veselou náladou, která se nesla až za vrátka zahrádky.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
 
Ve čtvrtek 1. listopadu se vydáme na výlet na Sulavu nad Černošicemi. Sraz ve školce bude nejpozději v 8:15h., autobus ze zastávky Otínská nám odjíždí v 8:35h. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití, vhodně se oblékneme dle aktuálního počasí a do kapsy přibalíme jakýkoli pěkný kamínek. Návrat do školky bude tradičně okolo půl třetí. Těšíme se na vás!
 
 
Říjen - týden od 15. 10. do 19. 10. 2018
 
Pondělí začalo volnou hrou a také zábavnou grafomotorickou hrou " Koulelo se koulelo" ( velké a malé kruhy ). V ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu a zopakovali jsme si dny v týdnu. Košík plný překvapení ukrýval ovoce a zeleninu, které jsme poznávali podle hmatu, třídili je a počítali. Zopakovali jsme si písničku " Já jsem tu ". Po svačině jsme pracovali s pilkou a sekyrkou ( vyroba stanových i okrasných kolíků ) a sbírali jsme v "džungli" oříšky.Během odpoledního odpočinku jsme četli jsme četli knížku " Slyšíš, jak mluví stromy " s následnou reflexí čteného textu. Odpoledne jsme pracovali se sešity " Mezi námi předškoláky ", hrabali jsme listí a starali se o zvířátka.
   V úterý po volné hře jsme se sešli v ranním kruhu a po vzájemném pozdravení se jsme si zopakovali básničky o říjnu( kolikátý je to měsíc v roce, na jaké písmeno začíná, do jakého ročního období patří ). Vyjeli jsme si autobusem na výlet na Kosoř, kde jsme o Kapličky posvačili, nasbírali jsme šípky a volně jsme si hráli.Během odpočinku ve školce jsme četli o dýchání stromů z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy? ". Četli jsme také " Budhovy pohádky " a " Kouzelnou lucernu " a poté jsme si povídali o tom, co nás nejvíce zaujalo. V rámci předškolní přípravy jsme si přečetli obrázkový diktát a procvičili jsme prostorové pojmy, pravolevou orientaci, barvy i grafomotoriku. Po svačině následovala volná hra.
   Ve středu byl hlavním tématem ranního kruhu dech. Povídali jsme si o dýchání stromů i lidí a poté následovala logopedická a dechová cvičení ( nádech - sss, výdech - ššš - vláček , zadržení dech, poté výdech ). Nafukovali jsme papírové pytlíčky a po jejich prasknutí jsme poslouchali, jak se vzduchem šíří zvuk. Sbírali jsme listy a navlékali je pomocí jehly na provázek. Přidávali jsme též kaštánky provrtané nebozízkem( rozvoj koordinace pohybu rukou ).Po celý den jsme se průběžně věnovali hrabání listí a úklidu zahrady. Během odpočinku jsme četli o kmenech stromů z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy ?". Odpoledne jsme si četli obrázkové říkanky a rozvíjeli jsme grafomotoriku s padajícím listím ( dráha, pčítání listů, pravo levá orientace).
  Ve čtvrtek jsme se přivítali v ranním kruhu. Pohybovým cvičením jsme pozdravili jsme slunce a spočítali jsme se. Hráli jsme prstové hry a zaspívali jsme si písničku " Citrónci " za doprovodu hudebních nástrojů.Dopoledne jsme se připravovali na den otevřených dveří ve školce ( společná velkoformátová malba kocoura z knížky Jiřího Trnky pro hru s kaštánky, práce s pilou a sekerou při výrobě kolíků pro provazové bludiště. Během odpočinku četba z knížky " Slyšíš, jak rostou stromy ?". Odpoledne jsme hráli fotbal a věnovali se volné hře. V 15 00 den otevřených dveří - Divadlo " O medvídkovi s blbou náladou, opičí dráha, opékání trdelníků na ohni.
  V pátek jsme nakrmili zvířátka a pohráli jsme si. V ranním kruhu jsme pozdravili Slunce a při muzikoterapii jsme si zaspívali písničky na přání. Procvičili jsme si frázování slov a rytmiku. Po svačině jsme vyrazili k rybníku, kde jsme vylovili s rybářem pstruhy. Cestou zpět do školky jsme zkoumali tvary a barvy podzimu a po návratu do školky jsme grilovali na ohni ryby k obědu. Během odpočinku jsme četli pohádku " O Kořínkovi " s následnou reflexí příběhu. Po odpočinku jsme individuálně pracovali s předškoláky na rozvoji sluchového vnímání ( co do řady slov patří a co ne ). Zabývali jsme se také volnou malbou na dřevěnou podložku, hře v míč kopaný a volné hře.

 

 
Říjen - týden od 8. 10. do 12. 10. 2018
 
Pondělí jsme zahájili činorodostí nám vlastní – sběrem ořechů. Procvičili jsme grafomotorické dovednosti vedením čáry a vlnovkami na velký formát, čímž jsme vytvořili dráhu pro kaštánek, kterou jsme na závěr ozdobili kresbou. V kroužku jsme se společně přivítali a během muzikoterapie s Lenkou zpívali písničky na Havelské posvícení a věnovali se pohybovému cvičení s hudebními nástroji. Páteční navlékání vlašských oříšků na provázek jsme dokončili jejich namáčením v medu a už se těšíme, až si na nich pochutnáme. Odpoledne jsme kreslili a malovali dle vlastní fantazie a na závěr dne se plně ponořili do fotbalového zápasu.
 
V úterý jsme si zatopili v domečku, připravili bylinkový čaj a sešli se v ranním kroužku, při kterém jsme se nad ročním kalendářem zamýšleli nad charakteristickými znaky podzimu a nového měsíce října, který k němu náleží. Učili jsme se novou básničku o 10. měsíci v roce, která nám pomohla při diskuzi o jeho typických znacích a změnách, které v přírodě nastávají. Následně jsme se vypravili do lesa, kde jsme se nasvačili, užívali si volné hry a cestou sbírali přírodniny pro tvoření. Do školky jsme se vrátili na oběd, po kterém jsme odpočívali při čtených příbězích o stromech z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“, o včelách a sršních z knihy „Mizící hmyzíci“ s následnou reflexí textu prostřednictvím otázek. Malovanými říkankami jsme rozvíjeli předčtenářské dovednosti a slovní zásobu. Relaxovali jsme u pohádky z „Kouzelné lucerny“. Odpoledne jsme procvičili koordinaci oko – ruka při louskání ořechů a rozbíjení skořápek kamenem :-). Po zbytek dne jsme si užívali volné hry na zahrádce.
 
Na středu jsme se moc těšili, čekal nás tradiční narozeninový rituál a oslava 5. narozenin našeho milého Fíly. Moc děkujeme za výborný dort, který jsme s chutí snědli. V průběhu dne jsme dokončovali výrobu značek – malovali jsme na dřevěné kotouče, barvili a lepili keramické značky na podklad. Po poobědovém odpočinku při „Budhových pohádkách“ a oblíbené Trnkovy „Zahrady“ jsme balili křížaly do celofánu k prodeji na posvícení a rozvíjeli fantazii při volné hře.
 
Ve čtvrtek ráno jsme navštívili školáky, které jsme písničkou pozvali na Havelské posvícení a předali jim posvícenské koláčky. Den jsme strávili v Chuchelském háji. Bylo krásné počasí a výlet jsme si náramně užili. Společně jsme se nasvačili na louce, hráli si a pozorovali přírodu, sbírali barevné listy, vyřádili se na lesním hřišti, prohlédli si místní zvířátka. Do školky jsme se vrátili k odpolední svačince, na kterou jsme měli připravenou moc dobrou rajskou polévku.
 
V pátek jsme po volné hře foukali brčkem do kapky z tuže, čímž jsme zkoušeli, co dokáže náš dech.  Nakrmili jsme zvířátka, kterým jsme nakrájeli jablíčka.  Prožili jsme další narozeninový rituál, tentokrát našeho kamaráda Matěje. Zpívali jsme písničky na přání. Z kaštánků jsme tvořili zvířátka. Roztleskávali jsme slova na slabiky a pojmenovávali jejich první a poslední písmenka. Počítali jsme nožičky pavoučka. Morčátkům jsme vyčistili domečky. Společně jsme připravovali oběd, po kterém jsme si četli pohádky a odpočívali při nich. V odpoledním bloku jsme dodělávali pavučinky a pavoučky z kaštánků a barevné vlny.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
 
Ve čtvrtek 18. 10. vás srdečně zveme na zahradní slavnost, která proběhne u nás, u Broučků. V tento den zůstaneme na zahrádce, oběd bude zajištěn školkou. Moc se těšíme na vás všechny!
 
 

týdeN 1.10. - 5.10. 2018

 
PONDĚLÍ. Nový týden jsme zahájili sběrem ořechů na zahradě a přípravou a sušením křížal ( krájení ). V ranním kruhu jsme se společně přivítali a v pytli plném překvapení jsme našli trofeje z Emiččiny cesty na Sardínii. Emmička nám popsala zážitky z dovolené a navzájem jsme si vyprávěli, co jsme zažili o víkendu ( procvičování vyjadřovacích schopností ). Dopoledne jsme vyráběli slaměné panenky a hráli fotbal. Před obědem jsme si zacvičili jógu. Během odpočinku jsme četli  " Zahradu " a "Budhovy pohádky". Odpoledne předškoláci u stolečků individuálně pracovali s pracovními sešity ( logické hry a skládačky ). Následoval úklid domečků zvířátek a volná hra.
  V úterý ráno jsme se postarali o zvířátka a trénovali jsme grafomotoriku ( na velkém formátu rovná čára, vlnovky, dráha okolo kaštanů pro pastelku ). Na dopoledním výletě k řece jsme pozorovali labutě, vyráběli jsme lodičky z kůry a posílali je po řece, pozorovali přírodu u vody. Po odpočinku, během něhož jsme četli  Budhovy pohádky jsme pracovali s pracovními listy pro předškoláky ( Barvy podzimu, zraková analýza, stíny, tvary ) . Následovala volná hra v kuchyňce a u blátoviště.
  Ve středu jsme se přivítali v ranním kruhu a zaspívali jsme si písničky na Havelské posvícení. Poté jsme při sběru ořechů trénovali počítání a odhad. ( ve kterém košíčku je méně či více ořechů ). Po svačině jsme tancovali ( výrazový tanec, jak tančí bludičky, jak roboti nebo víly, volný tanec ). Krájeli jsme také jablka na křížaly . Při odpočinku jsme četli Budhovy pohádky, poté jsme hráli na schovávanou a volně jsme si hráli.
  Čtvrtek jsme zahájili ranním fotbalem. Po společném přivítání se jsme se protahovali a cvičili jsme gymnastiku. Zahráli jsme si pohybovou hru na bublinu a na závěr rk. jsme rozebrali konflikt mezi dětmi a nastínili jsme si , jak takovéto spory řešit. V rámci celodenního výletu jsme navštívili našeho průvodce Davida. U něho na zahrádce jsme si rozdělali ohníček, sbírali jsme jablka a hrušky, sušili jsme ovoce, hráli na schovávanou a vařili oběd. Při odpočinku jsme četli pohádky O Brunclíkovi, O kocouru Mikešovi. Po návratu do školky jsme se nasvačili a volně jsme si hráli.
  V pátek ráno po společném přivítání se a pozdravu sluníčku jsme v rámci muzikoterapie s Lenkou zpivali písničky na Havelské posvícení. Poté jsme si hráli s oříšky a vyráběli jsme gruzínské cukrovinky ( loupání ořechů, provrtávání jadýrek nebozízkem, navlékání oříšků na nit - jemná motorika ). Dopoledne jsme rozdělali oheň a uvařli jsme si na něm oběd. Při odpočinku jsme četli ze Zahrady Jiřího Trnky. Odpoledne jsme čistili domečky zvířátek a hráli fotbal. Den jsme zakončili volnou hrou.
 
 
Co nás čeká příští týden?
Ve čtvrtek 11.10. pojedeme na výlet do Chuchelského háje. Sraz ve školce je nejpozději v 9 00. V 9 17 nám jede autobus č.120 ze zastávky prvomájová do Slivence. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu a pití. Návrat do školky bude okolo 14 30.
                                                        Těšíme se na Vás
                                                                Broučci

 

 

 

 týdneN 24.9. -27.9.2018

Pondělí.
Týden jsme zahájili krájením jablek a sušením křížal, vařením čaje, krmením zvířátek. V ranním kruhu jsme se společně přivítali, pozdravili jsme slunce a vyprávěli jsme si, co jsme o víkendu zažili.Povídali jsme si o dobré smrti našeho starého králíčka a vysvětlili jsme si, že se nic neobvyklého nestalo.
 
Po svačině jsme vymlátili obilí vypěstované na naší zahrádce a oddělili jsme zrno od plev. Vše jsme připravili na mletí zrníček a následné pečení svatováclavských koláčů. Přitom jsme se naučili básničku " Dupy, dupy, klapy, tak mlátí naši chlapi".
    
 
 
Během odpočinku jsme si četli příběhy z knížky " Zahrada ". Odpoledne jsme se zabývali u stolečků individuální hrouů " Jak se včeličky vracejí do svého úlu". (  rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky ). Vyzbyl čas i na volnou hru s klacíky.
  V úterý jsme se v ranním kruhu pozdravili a seznámili jsme se s novým ročním obdobím. Probrali jsme pravidla bezpečnosti při pohybu u koní a vyrazili jsme na Kosoř, kde jsme se věnovali projížďkám na koni. Procházkou lesem jsme se vrátili zpět do školky. Během odpočinku jsme četli " Budhovy pohádky " a pohádku " O jitrocelu ". Poté jsme se zabývali předškolní přípravou - procvičovali jsme prostorovou orientaci, pojmosloví, sluch. Následovala volná hra.
  Středeční den jsme zahájili volnou hrou a mletím máku na ručním mlýnku. Postarali jsme se o naše morčátka a v ranním kruhu jsme si povídali o sv.Vaclavovi a tradicích s jeho jménem spojených.Pekli jsme koláče - válení těsta, vykrajování, plnění náplněmi. Také jsme připravovali oběd. V rámci odpočinku jsme poslouchali pohádku " O levanduli ". Odpoledne jsme rozvíjeli předčtenářské dovednosti při malovaných říkankách a rozšiřovali jsme slovní zásobu. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve čtvrtek ráno jsme sbírali ořechy a ukládali jsme je na zimu. V ranním kruhu jsme se vrátili ke svátku sv.Václava a vyprávěli jsme si pohádku o dvou bratřích a o tom, jak by se měli sourozenci k sobě chovat.Následoval dopolední výlet k řece, kde jsme si hráli na schovávanou v ríční nivě a stavěli jsme objekty věnované sv. Václavovi.Po návratu do školky a obědě jsme odpočívali pri četbě pohádek " O česneku " a Trnkovy " Zahrady ". Odpoledne jsme dokončili práci na barevných omalovánkách a věnovali jsme se volné hře.
  V pátek 28.9. byl svátek sv. Václava, a tím pádem den volna.

 

 

Týden od 17.9. do 21.9. 2018.

  Pondělí. Nový týden jsme zahájili volnou hrou. Po ránu jsme krájeli a sušili jablka. Prováděli jsme grafomotorická cvičení a procvičovali jsme horní oblouk. V ranním kruhu jsme se přivítali básničkou a pozdravili jsme slunce. Tradičním narozeninovým rituálem jsme oslavili Janinčiny narozeniny. Poté jsme glazurovali naše výrobky z keramiky, přičemž jsme trénovali správný úchop štětce. Po poledním odpočinku a čtení pohádek jsme se věnovali individuální práci a hráli jsme přírodní sudoku.

V úterý jsme nakrmili zvířátka a nakrájeli jsme jablka na krížaly. V ranním kruhu jsme rytmizovali slova za pomoci bubnů. Na vycházce k řece jsme si hráli s kamínky a představovali jsme si, co nám jaký tvar připomíná. Cestou do školky jsme procvičovali pravo levou orientaci a zpivali jsme písničky .Během odpočinku jsme četli Budhovy a Vílí pohádky s následnou reflexí čteného textu. Odpoledne jsme v rámci individuální prace rozvíjeli grafomotoriku při práci s omalovánkami měsíců ( typické znaky, barvy převládající v jednotlivých měsících atd.)Den jsme zakončili volnou hrou a úklidem zahrady.

  Ve středu jsme se v ranním kruhu pokusili vyjádřit aktuální nálady pomocí hudebních nástrojů. Hrou jsme rozvíjeli schopnost vnímání slovního vyjádření, prostorovou orientaci, postřeh. Dopoledne jsme akrylovými barvami kolorovali dřevěné věšáčky určené k prodeji na podzimním jarmarku. Při odpočinku jsme si četli pohádky Jde sem lesem, O ostružiníku. Odpoledne jsme dokončovali omalovánky měsíců a věnovali jsme se volné hře.

  Ve čtvrtek jsme po ránu uvařili čaj na výlet a v ranním kruhu jsme porozprávěli o tom, kam jdeme na výlet a co nás cestou čeká. Následoval výlet na Klapici a do jejího okolí. Po cestě jsme sbírali plody podzimu a přírodniny pro výrobu předmětů určených na podzimní jarmark. Po obědě ve školce jsme odpočívali při četbě Trnkovy Zahrady a Budhových pohádek. Odpoledne jsme kreslili u stolečků, hráli jsme fotbal a věnovali se volné hře.

  Pátek byl zasvěcen výletu do Toulcova dvora, kde jsme se zůčastnili programu" O včeličkách". Prožitkovou formou jsme poznávali, co je pyl, nektar, jak a proč  včelky vyrábějí med nebo vosk. Z veliké blizkosti jsme se dívali, jak vypadá život ve včelím úlu a mohli jsme i nakouknout dovnitř včelího úlu. Po návratu do školky a po obědě jsme odpočívali při četbě pohádek a poté jsme se věnovali hře v míč kopaný a také volné hře.

 

Co nás čeká ? 

Ve čtvrtek 27. září na nás čeká dopolední výlet do okolí školky. Podle aktuálního počasí se rozhodneme, jestli vyrazíme k řece a nebo do lesa nad naší školkou. S sebou si vezmeme vhodné oblečení a obuv, svačinu na dopoledne. Obědvat budeme ve školce. Sraz ve školce bude ráno do devíti hodin.

  Těšíme se na Vás

  Eva, Larysa, Markéta, David

 

 

ZÁŘÍ - týden od 10. 9. do 14. 9. 2018

Druhý zářijový týden děti zahájily volnou hrou na zahradě. Pomohly s péčí o zvířátka a pustily se do grafomotorického cvičení - předkresleného beránka obtáhly nejdříve prstem, několikrát i tužkou a dokreslily mu vlněný kožíšek. Společně pozdravily sluníčko a ponořily se do narozeninových oslav. Tentokrát slavil Saša své 6. narozeniny. V průběhu dopoledne malovaly talíře, z kterých budeme zanedlouho obědvat,  glazurami. A protože Broučci rádi muzicírují, vytvořili vlastní kapelu, jejíž zpěv a hra na rozličné hudební nástroje se nesl v radostné atmosféře celou zahrádkou. Po obědě děti odpočívaly při příbězích šnečka Flandílka. Závěrem se začetly do obrázkového čtení o ovečce, kterou podle básničky také namalovaly. 

V úterý jsme po tradičním společném ranním přivítání hráli hru s míčem, při které jsme se dozvěděli, kdo z nás má doma jaké zvířátko, případně které zvířátko je naše oblíbené. Hned po kroužku jsme se vydali k řece, kde jsme se nasvačili a pustili se do hledání bezinek. Pár keříků jsme našli a bezinky sbírali do košíčků. Cestou jsme poznávali barvy, určovali a hledali různé geometrické tvary v okolí, procvičili si prostorové pojmy, prozpěvovali si písničky „Jaro, léto, podzim, zima“ a „Měsíce“. Po obědě jsme odpočívali u oblíbeného Flandílka a Trnkovy Zahrady. Následně jsme rozvíjeli grafomotorické dovednosti vymalováváním omalovánek jednotlivých měsíců na roční kalendář. Po zbytek odpoledne si děti hrály na zahrádce.

Středeční ranní komunitní kroužek jsme zahájili hrou na perkuse a flétničky – hráli jsme hru na ticho a hluk. Bouřlivá hra na nástroje ustala do ticha při domluveném kouzelném pohybu (zvednutí ruky). Po ranním rituálu jsme hráli s padákem a míčky různých velikostí hru, pro kterou je důležitá vzájemná spolupráce. Společně jsme se snažili dostat míček do díry uprostřed padáku. Všímali jsme si, s jak těžkým a velkým míčem to lze snáz, a který nám lítá všude kolem. Po svačině jsme vyrobili nový roční kalendář.  Hlínou a prstovými barvami jsme namalovali stromy 4 ročních období s jejich typickými znaky a k nim přiřadili jednotlivé měsíce. Také jsme pomohli nastrouhat mrkev k odpolední svačince. V odpoledním bloku Broučci kreslili obrázky pro Terezku, která je stále v nemocnici. V průběhu dne jsme vyráběli šťávu ze včera nasbíraných bezinek.

Ve čtvrtek jsme vyjeli busem na stanici Lahovská, odkud jsme vyrazili na výlet do Slavičího údolí. Během cesty jsme sbírali šípky, ořechy a další podzimní plody. Navštívili jsme ovečky v údolí a zavzpomínali na dobrodružství, které jsme tady minulý týden, při buzení ovčáka, zažili. Na oběd jsme se vrátili na zahrádku, kde jsme si při pohádkách odpočinuli a s plnou vervou se vrhli do fotbalového klání. Pomáhali jsme s úklidem zahrady a volně si hráli.

V pátek ráno si některé děti hrály s korálky, jiné se pustily do kopání kanálů v blátovišti. Ručky uvolňovaly malováním sluníčka na velký papír, do kterého zapojovaly obě ruce. Muzicírovaly s Lenkou, pomocí breptadel potrénovaly oromotoriku. Vytleskávaly svá jména, zpívaly písničky na přání. Glazovaly keramické značky. Pytel překvapení dnes skrýval novou hru – mikádo. Pomáhaly s přípravou oběda, strouhaly sýr. Po odpočinkovém naslouchání čteným pohádkám se věnovaly individuální práci s pracovními sešity „Mezi námi předškoláky“, kdy procvičily zrakovou diferenciaci a úsudek. Po zbytek dne si Broučci užívali volné hry na zahrádce. 

Co nás čeká příští týden:

V úterý se vydáme za sběrem šípků do okolí školky.

Ve čtvrtek pojedeme na výlet na Klapici. Sraz ve školce je do 8:20h., v 8:35h. nám jede bus ze zastávky Otínská. Na oběd se vrátíme do školky. 

 

 

Týden od 3.9. do 7.9. 2018

 

  V pondělí jsme se společně přivítali v ranním kruhu a po pozdravu slunci jsme zahájili nový školní rok. Po svačině jsme se pustili do broušení, řezání a malování, neboť jsme vyráběli značky na místa, kde budeme mít uloženy každý své věci po celý následující rok. Po odpoledním odpočinku a četbě oblíbených pohádek jsme pokračovali ve výrobě značek. Pracovali jsme na jejich keramické výzdobě. Krásný den jsme zakončili fotbálkem a péčí o zvířátka.

  V úterý jsme se po vzájemném pozdravení a pozdravu slunci věnovali dechovým cvičením. Zahráli jsme si seznamovací hru s klubíčkem a šli jsme se podívat ke staré řece. Tam jsme si hráli s vodou, kameny, kytkami a dalsími předměty, které nás obklopují. Po odpoledním odpočinku a četbě pohádek jsme se zabývali grafomotorickými cvičeními. Odpoledne následovala volná hra a péče o zvířátka.

  Ve středu jsme den zahájili narozeninovým rituálem - oslavou Matyáškových narozenin. Kreslili jsme obrys oslavencovy postavy a poté jsme ho kolorovali. Po odpoledním odpočinku a čtení pohádek o Flandilovi a vílách  jsme pracovali u stolečků. Kreslili jsme svoji postavu v aktuálním věku a tímto jsme navázali na ranní rituál. Den jsme zakončili poznáváním přírodnin na naší zahradě a volnou hrou.

  Ve čtvrtek po ranním pozdravu slunci jsme šli na výlet do Slavičího údolí za ovečkamí. Seznámili jsme se s ovčákem, jeho psem a jejich prací. Poslechli jsme si legendu o pokladu a spícím ovčákovi, nakrmili jsme ovečky i kozy a nakonec jsme probudili spícího ovčáka z legendy a ten nám povyprávěl o starých česech. Odpoledne jsme po odpočinku a čtení pohádek hráli fotbal a uklízeli zahradu.

 

  V pátek jsme narozeninovým rituálem oslavili Davídkovy páté narozeniny. Po snězení dortu jsme vyráběli plstěné koule s překvapením a vařili jsme na ohni oběd. Dokončili jsme také poslední chybějící značky. Po odpoledním odpočinku a četbě pohádek jsme oslavence nakreslili a nakolorovali v životní velikosti. Postarali jsme se o zvířátka,pohráli si v bahnovišti a věnovali jsme se volné hře.

 

Co nás čeká příští týden?

Pondělí zahájíme oslavou Sašových narozenin.

Ve čtvrtek v rámci dopoledního výletu projdeme Slavičím údolím od Lahovské k Radotínu. Na oběd budeme zpátky ve školce. S sebou si vezmeme vhodné oblečení a obuv, pití a svačinu.

Autobus na Lahovskou nám odjíždí ze zastávky Prvomájová v 8 36. Sraz ve školce bude tedy nejpozději v 8 20. Díky dík.

Ve čtvrtek 13. 9. v 16 00 se koná u nás u Broučků první třídní schůzka.

  Těšíme se na Vás 

                                                                     Markéta, Eva , Larysa, David

 

 

 

 

Milí Broučci, 

těšíme se na Vás v pátek od 10 do 12 hodin

na naší zahrádce.

Eva, Markéta, Larysa, David